Hlavní informace

Ve dnech 20. 5.-22. 5. 2010 hostila Vila Lanna 50 významných vědeckých a klinických pracovníků v oblasti neurorehabilitace z 18 zemí

Setkání zorganizovala Klinika rehabilitačního lékařství a Neurologická klinika 3. LF UK v Praze v rámci Neuroimunologických dní ve spolupráci s dalšími partnery (Rehabilitation in Multiple Sclerosis, Visegrád fond, CEROS, o. p. s., Metropolitní Univerzita Praha - projekt tréninkových pracovišť, EuroMISE a Ústav informatiky Akademie věd České republiky, Česká lékařská společnost, Unie fyzioterapeutů ČR, Unie Roska - česká MS společnost, ČLS JEP - Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu).

Ve čtvrtek odpoledne proběhlo pod vedením PhDr. Kamily Řasové, Ph.D. z Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FN KV v Praze neformální setkání spolupracovníků připravované multicentrické studie s názvem „Obsah fyzioterapie u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní". Na setkání se připravoval dotazník, který bude hodnotit organizaci rehabilitační péče a fyzioterapie u nemocných s RS v různých evropských zemích. Navržená verze dotazníku byla rozdána účastníkům workshopu a jejich odpovědi byly statisticky zpracovány. Poté se diskutovalo o jeho slabinách a pracovalo se na jeho definitivní verzi, která bude rozeslána do evropských rehabilitačních center.

V pátek, po oficiálním zahájení reprezentanty z organizujících organizací (as. MUDr. Jan Vacek, CSc., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV a IPVZ, prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., vedoucí Euromise centra UK a AV ČR, prof. Peter Feys, chairmen Special interest group on Mobility) a krátkém houslovém koncertu Petra Havlína z České filharmonie, následoval odborný program. Ten byl zahájen třemi úvodními přednáškami. Doktorka Johanna Jonsdottir (Itálie) prezentovala model „The International Classification of Functioning Disability and Health" (ICF), který Světová zdravotnická organizace doporučuje používat jako základní metodologii hodnocení funkčních schopností lidí s disabilitou. Filozofka prof. PaedDr. Anna Hogenová hovořila o fenomenologickém přístupu k nemoci, kde mimo jiné uvedla: „Tělo není jen prostorový útvar, ale také útvar časový. Je užitečné prozkoumat fenomenologickou koncepci propojení těla a světa prostřednictvím intencionality, tzn. prostřednictvím fenomenologie vnitřního časového vnímání. Otevírá se zde nový přístup k nemocem pohybu." Doc. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., shrnul, že klinické neurovědy poskytují důkazy o plastickém potenciálu dospělého mozku, což dává naději na možnost remodelování poškozených mozkových okruhů a alespoň částečné obnovení původní funkce. V přednášce zmínil dva neurovědou inspirované přístupy k neurorehabilitaci - teorii konvergentních vstupů a teorii „naučeného neužívání". Teorie konvergentních vstupů odráží experimentální poznatek, že zvýšení účinnosti spojů mezi neurony lze dosáhnout za podmínek současné aktivace různých neuronálních drah, které se setkávají ve stimulované struktuře, například v motorické mozkové kůře. Může se jednat o podněty vnitřní (motivace, představa pohybu) i vnější (smyslové). Jako příklad uvedl použití emotivní prozódie (větné melodie) při vedení pohybu pacienta terapeutem, které zvýrazňuje aktivaci motorického systému a při opakované aplikaci může vést k posílení motorických spojů a zlepšení motoriky. Teorie „naučeného neužívání" (learned non-use) je spojená se jménem dr. Edwarda Tauba a jeho experimenty na primátech v 60. letech 20. století, které vedly k vývoji rehabilitačního přístupu zvaného „Constraint-Induced Therapy" (omezením indukovaná terapie).

Další část workshopu byla věnována vyšetřovacím metodám. Doktor Anders Romberg, PT (Finsko), představil tzv. „goal setting" (stanovení cílů). Cíle, které si klade rehabilitace, by měly být dle nového přístupu nazývaného SMART („specific, measurable, achievable, realistic/relevant and timed") - tj. specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a vhodně načasované. K vyhodnocení dosažení cílů slouží škála GAS („goal attainment scaling").

Prof. Peter Feys, Ph.D., PT a Domien Gijbels, MSc., PT (Belgie), prezentovali výsledky mezinárodní multicentrické studie, jejímž cílem bylo zjistit, zda je u testů chůze na kratší vzdálenost rozdíl mezi chůzí maximální („10-Meter Walk Test") a normální („Timed 25-Foot Walk") rychlostí. Dalším cílem bylo zjistit, jaké aspekty chůze jsou hodnoceny pomocí testů chůze na různé vzdálenosti, jakou informaci poskytují hodnoty naměřené při testech chůze na krátkou a na delší vzdálenost, a jaké parametry mají vliv na chůzi (vzdálenost, stupeň neurologického postižení, únava, denní doba). Podle prof. Vincenta de Groot, MD (Nizozemsko), by nemocní s RS měli být vyšetřováni podle ICF modelu, měly by být vybrány testy, které umožňují rozlišit normalitu a abnormalitu funkce a které jsou schopné zachytit změny v čase. Doc. Dagmar Amtmann (USA) představila tzv. PROMIS („Patient Reported Outcomes Measurement Information Systém") systém - počítačový software, který využívá moderních psychometrických teorií, například tzv. IRT („Item Response Tudory") k hodnocení fyzických funkcí. Tento systém umožňuje okamžité vyhodnocení a porovnání se zdravými jedinci.

Odpolední program byl věnován různým terapeutickým přístupům, které jsou používány v různých zemích Evropy. Jak v úvodní přednášce uvedla PhDr. Alena Herbenová, některé terapeutické postupy v rehabilitaci neurologicky nemocných vycházejí z hierarchického modelu řízení hybnosti a jsou ve fyzioterapii aplikovány jako tzv. facilitační přístup. Následovala prezentace některých fyzioterapeutických metod, které lze nazvat facilitační. Mgr. Šárka Špaňhelová a Mgr. Blanka Vlčková z FN Motol představily Vojtovu reflexní lokomoci, Brigitte Gatlen, PT (Švýcarsko), proprioceptivní neuromuskulární facilitaci (PNF) a Carme Medina Santoyo, PT (Španělsko), Perfetti přístup. Doktor Davide Cattaneo, PT, z Itálie představil základní principy přístupů zaměřených na úkol/cíl („task oriented approach") nebo v širším pojetí tzv. přístupů zaměřených na řešení problému („problem solving approach"), vycházejících z tzv. systémového modelu řízení. Zabývají se „specifickou" problematikou každého jedince/klienta/pacienta. Takto zaměřené fyzioterapeutické přístupy prezentovali: Bc. Hana Kafková (Liberec) současný Bobath koncept, Dr. Julia Horvath, PT (Maďarsko), Petö koncept, Hans van Tongeren, PT (Dánsko), „Dual Tasking", prof. Vincent de Groot, MD (Nizozemsko), biomechanický přístup a Paul van Asch, PT (Belgie), využití sportovních aktivit. Ve svých přednáškách všichni vycházeli ze stejných neurofyziologických znalostí a uváděli shodný terapeutický cíl, tj. dosáhnout individuálně maximálně efektivních terapeutických výsledků.

Při praktických ukázkách na pacientech se však projevily odlišnosti jednotlivých přístupů.

Sobotní dopoledne bylo věnováno organizaci rehabilitační péče u nemocných s RS v různých státech. Diskusi koordinoval prof. Thomas Henze, MD, z Německa. V zemích Beneluxu a v Německu je rehabilitace dostupná téměř každému, kdo ji potřebuje, a tak dlouho, jak ji potřebuje. Jsou vybudována speciální rehabilitační centra, která zajišťují komplexní řešení problémů klientů. Na rozdíl od některých jiných států Evropy.

Druhá část odpoledne byla věnována prezentaci výsledků studií účastníků setkání. Abstrakta všech příspěvků budou publikována v časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.

Závěr

Neurorehabilitace/neurofyzioterapie u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní přináší díky novým vědeckým poznatkům mj. o plasticitě a adaptabilitě centrálního nervového systému významné možnosti při obnovení poškozených funkcí.

Workshop umožnil získat přehled o organizaci rehabilitační péče o nemocné s RS v Evropě. Ta se samozřejmě liší v závislosti na systému zdravotní péče a zdravotní politice příslušné země. Ukázalo se, že při terapii nemocných s RS se používá celá řada různých fyzioterapeutických postupů, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Jak vyplývá z dosavadního výzkumu i diskuse účastníků workshopu neexistuje zatím jednoznačný konsenzus, jaký terapeutický koncept či metodika je nejefektivnější či z hlediska terapeutických výsledků optimální, jak nejlépe postupovat např. u různých forem RS nebo v různých fázích onemocnění.

Účastníci workshopu se shodli na zahájení multicentrické mezinárodní studie, která se pokusí porovnat účinnost v současné době nejčastěji aplikovaných terapeutických přístupů. Dalším cílem studie bude ujasnit používání nebo využití základních neurofyziologických, kineziologických a biomechanických poznatků v rehabilitační/fyzioterapeutické praxi. Konečným výstupem studie by měla být obecná shoda o neurorehabilitační léčbě u RS a příprava dokumentu „The Code of Good Practice". Ten by měl, v souladu s tzv.„evidence based medicine/praktice", poskytnout návrh terapeutického standardu založeného na evidence based medicine a později by měl nalézt své uplatnění při rehabilitaci nemocných s RS ve všech zemích Evropy. Jinými slovy řečeno, výsledek společného dokumentu by demonstroval integrovaný přístup k neurofyzioterapii u RS, který není založen na jednotlivých terapeutických přístupech, ale „na stavu funkcí klienta" a spolehlivých teoretických východiscích a dle možností vědeckých důkazech z praxe.

PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., PhDr. Alena Herbenová,

Klinika rehabilitačního lékařství, 3. LF UK a FNKV v Praze

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp