“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu, ztausova@gmail.com

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Parametrické vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Barevný svět Roskařů
28
Barevný svět Roskařů
29
Barevný svět Roskařů
30
Barevný svět Roskařů
1
Barevný svět Roskařů
2
Barevný svět Roskařů
3
PonoRoska - pro lidi s roztroušenou sklerózou noříme se do Malše!
Barevný svět Roskařů
4
Barevný svět Roskařů
5
Barevný svět Roskařů
6
Ergoterapie, arteterapie - výroba svícnů a vánočních ozdob - Roska Praha
Barevný svět Roskařů
7
Barevný svět Roskařů
8
Barevný svět Roskařů
9
Barevný svět Roskařů
10
Barevný svět Roskařů
11
Roska Česká Lípa vás zve vánoční besídku
Barevný svět Roskařů
12
Barevný svět Roskařů
13
Ergoterapie, arteterapie - výroba svícnů a vánočních ozdob - Roska Praha
Barevný svět Roskařů
14
Barevný svět Roskařů
15
Barevný svět Roskařů
16
Barevný svět Roskařů
17
Barevný svět Roskařů
18
Barevný svět Roskařů
19
Barevný svět Roskařů
20
Roska Praha - Vánoční posezení
Barevný svět Roskařů
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Práva pacientů > Dříve vyslovená přání

Dříve vyslovená přání

S problematikou odmítání zdravotní péče souvisí i institut tzv. dříve vysloveného přání pacienta vztahujícího se k určitému předvídanému zákroku, který v budoucnu může a nemusí nastat. Dříve vyslovené přání je institutem, který byl do právního řádu České republiky zaveden Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, jež stanoví povinnost poskytovatele brát zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacienta v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání. Dříve vyslovené přání je výrazem základního práva pacienta na sebeurčení.

Účel dříve vysloveného přání

Účelem tohoto ustanovení je, aby ten, kdo není schopen dát právně relevantní stanovisko s ohledem na svůj momentální zdravotní stav, tak mohl se zřetelem k předvídatelným situacím, učinit v době, kdy si plně následky svého rozhodnutí uvědomuje. Takovéto dříve vyslovené přání pacienta musí být lékaři dokumentováno zcela prokazatelným způsobem, nelze se spokojit s pouhým tvrzením osob blízkých či osob pacienta doprovázejících. Dříve vyslovené přání může v zásadě realizovat kterýkoli pacient (musí se ovšem jednat o platné právní jednání, a nemůže jej tak například učinit osoba jednající v duševní poruše). Zákon však stanoví okruh osob, které jej učinit vůbec nemohou. Jedná se o nezletilé pacienty a pacienty omezené ve svéprávnosti.

Dosti typickým dříve vysloveným je přání pacienta, aby u něj nebyla prováděna kardiopulmonální resuscitace (Do not resuscitate!) či aby pacientovi nebyla podávána krevní transfuse. Dříve vyslovená přání se tak často uplatní v mezních životních situacích.

Doktorka se baví s pacientem

Forma a platnost dříve vysloveného přání

Dříve vyslovené přání je právním jednáním, které podle zákona o zdravotních službách musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Platnost dříve vysloveného přání je časově neomezena.

Předchozí písemné poučení pacienta

Zákon stanoví, že bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Poučení pacienta musí být písemné.

Dříve vyslovené přání ve zdravotnickém zařízení

Pacient také může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek. Zákon tak i pro toto dříve vyslovené přání předepisuje písemnou formu, nezbytnou podmínkou však již není úřední ověření podpisu (namísto toho přistupuje podpis svědka a podpis zdravotnického pracovníka). Dříve vyslovené přání ve zdravotnickém zařízení se uplatní toliko ve vztahu ke zdravotním službám, poskytovaným zdravotnickým zařízením, v němž bylo učiněno.

Podmínky respektování dříve vysloveného přání

Poskytovatel musí respektovat dříve vyslovené přání, pokud jsou současně splněny níže uvedené podmínky:

  • pacient je ve stavu, kdy není schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotní péče (tj. nelze si v dané situaci ověřit aktuální vůli pacienta);
  • dříve projevená vůle pacienta je poskytovateli k dispozici v písemné formě;
  • tato vůle je opatřena úředně ověřeným podpisem pacienta;
  • nezbytnou součástí je i písemné poučení pacienta o důsledcích jehorozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí;
  • nejedná se o situaci, kdy se dříve vyslovené přání respektovat nesmí.

Zákonné nerespektování dříve vysloveného přání

Navzdory principu zásadního respektu dříve vyslovených přání existují situace, kdy s ohledem na výslovnou zákonnou dikci, se dříve vyslovené přání respektovat nesmí. Jedná se o tyto případy:

  • dříve vyslovené přání nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem jeaktivní způsobení smrti (např. pomoc k sebevraždě) či obsahuje pokyny k protiprávnímu jednání (např. neindikovaná léčba, postupy non lege artis);
  • v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, bylyzapočaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti;
  • akceptací dříve vysloveného přání by mohlo dojít k ohrožení jiných osob(např. infekční choroby);
  • dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebopacienty omezené ve svéprávnosti (tzn. takto projevenou vůli zákonných zástupců nelze respektovat).

Dříve vyslovené přání nelze rovněž respektovat, pokud zahrnuje žádost o neindikovanou léčbu nebo odborně nesprávný postup (tzv. non lege artis).

Zdravotnický pracovník nemusí zcela výjimečně pacientovo předem vyslovené přání respektovat v situacích, pokud bylo vysloveno s velkým časovým odstupem před zákrokem, pacientem tak nemohl být předvídán pokrok lékařské vědy a lze tak důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím (reálná dostupnost dříve nedostupné léčby).

Ve všech výše uvedených případech je třeba rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, zaznamenat do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.