“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu, ztausova@gmail.com

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Parametrické vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2
Krajské týdny pro neziskový sektor
Krajské týdny pro neziskový sektor - slavnostní zahájení
3
Krajské týdny pro neziskový sektor
4
Krajské týdny pro neziskový sektor
5
Krajské týdny pro neziskový sektor
6
Krajské týdny pro neziskový sektor
7
Krajské týdny pro neziskový sektor
8
Krajské týdny pro neziskový sektor
9
Krajské týdny pro neziskový sektor
10
Krajské týdny pro neziskový sektor
11
Krajské týdny pro neziskový sektor
12
Krajské týdny pro neziskový sektor
13
Krajské týdny pro neziskový sektor
14
Krajské týdny pro neziskový sektor
15
Krajské týdny pro neziskový sektor
16
Krajské týdny pro neziskový sektor
17
Krajské týdny pro neziskový sektor
18
Krajské týdny pro neziskový sektor
19
Krajské týdny pro neziskový sektor
20
Krajské týdny pro neziskový sektor
21
Krajské týdny pro neziskový sektor
22
Krajské týdny pro neziskový sektor
23
Krajské týdny pro neziskový sektor
24
Krajské týdny pro neziskový sektor
25
Krajské týdny pro neziskový sektor
26
Krajské týdny pro neziskový sektor
27
Krajské týdny pro neziskový sektor
28
Krajské týdny pro neziskový sektor
1
Krajské týdny pro neziskový sektor
2
Krajské týdny pro neziskový sektor
3
Krajské týdny pro neziskový sektor
4
Krajské týdny pro neziskový sektor
5
Krajské týdny pro neziskový sektor
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Práva pacientů > Nesouhlas s poskytnutím zdravotní péče (revers)

Nesouhlas s poskytnutím zdravotní péče (revers)

Pacient má v rámci ústavními zákony garantovaného práva na sebeurčení právo i na odmítnutí zdravotní péče. Zákonnou povinností zdravotnického pracovníka v takové situaci je povinnost poučit pacienta o důsledcích rozhodnutí pro jeho život a zdraví. Pacient má právo, poté co mu byla podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotní péče může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život, potřebnou péči odmítnout. V takovém případě si ošetřující lékař po opakovaném poučení o důsledcích takového rozhodnutí vyžádá od pacienta písemné prohlášení o nesouhlasu s poskytnutím zdravotní péče (tzv. revers).

Podmínky negativního reversu

Základními podmínkami přípustnosti odmítnutí navrhované potřebné péče vymezenými právní úpravou jsou:

  • písemná forma,
  • opakované poučení pacienta (minimálně dvakrát) zdravotnickýmpracovníkem v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život,
  • způsobilost pacienta nebo jeho zákonného zástupce k právně relevantnímuprojevu vůle (tj. schopnost posoudit a uvědomit si důsledky takového odmítnutí).

Domlouvání podpisu smlouvy

Negativní revers, na rozdíl od možností vyjádření souhlasu s doporučovanou zdravotní péčí nelze akceptovat ve formě ústní nebo konkludentní (mlčky), ale je vyžadována jeho písemná forma.

Pacient musí být ještě před podpisem negativního reversu poučen o svém zdravotním stavu, o povaze výkonu, který odmítá, o možných následcích takového odmítnutí. Důsledně je třeba pacienta upozornit zejména na všechna zdravotní rizika, která pro něho z takového odmítnutí plynou s tím, že tato rizika by měla být vždy uvedena v přímé souvislosti s jeho aktuálním zdravotním stavem.

Fyzická osoba, která odmítá dát souhlas s lékařským zákrokem, musí být k takovému právně relevantnímu projevu vůle způsobilá. Odmítnutí léčebného zákroku musí být učiněno svobodně a vážně, srozumitelným a určitý způsobem. Lékař může provést zákrok na osobě, která není schopna posoudit obsah sdělované informace a následky svého rozhodnutí, pouze tehdy, jsou-li naplněny podmínky pro poskytnutí péče bez souhlasu (neodkladná péče).

Náležitosti záznamu o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb (revers)

Záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb by měl zahrnovat:

  • údaj o zdravotním stavu pacienta a potřebných zdravotních službách,
  • údaj o možných následcích odmítnutí potřebných zdravotních služeb pro zdraví pacienta,
  • záznam vyjádření pacienta, že mu uvedené údaje byly zdravotnickým pracovníkem sděleny a vysvětleny, že jim porozuměl a měl možnost klást doplňující otázky, které mu byly zdravotnickým pracovníkem zodpovězeny,
  • písemné prohlášení pacienta, popřípadě záznam o tomto prohlášení, že i přes poskytnuté vysvětlení potřebný zdravotní výkon odmítá,
  • místo, datum, hodina a podpis pacienta,
  • podpis zdravotnického pracovníka, který pacientovi informace poskytl.

Údaje uvedené v záznamu o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb je třeba konkretizovat v závislosti na medicínských okolnostech daného případu a individualitě samotného pacienta. Odmítnutý zákrok musí být přesně identifikován způsobem jasně srozumitelným pacientovi, úměrně jeho vzdělání, intelektuální úrovni, věku a s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Z výše uvedených náležitostí je zejména třeba zdůraznit upozornění pacienta na možné nepříznivé následky odmítnutí navrhované péče včetně případného ireverzibilního poškození či úmrtí, byť by v daném případě bylo rizikem nepatrným.

Záznam za přítomnosti svědka

Jestliže zdravotní stav pacienta nedovoluje vyslovení nesouhlasu s pskytnutím zdravotních služeb požadovaným způsobem, zdravotnický pracovník zaznamená nepochybný projev vůle pacienta do zdravotnické dokumentace o něm vedené a uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil a rovněž zdravotní důvody bránící pacientovi ve vyjádření požadovaným způsobem. Záznam ve zdravotnické dokumentaci podepíše zdravotnický pracovník a rovněž svědek. Stejným způsobem bude postupováno, odmítne-li pacient podepsat záznam o nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb. Zdravotnický pracovník tuto skutečnost do záznamu doplní a podepíše ho rovněž i svědek.