“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Roska Praha vás zve na ergoterapie
28
Roska Praha vás zve na ergoterapie
29
Roska Praha vás zve na ergoterapie
30 31
PŘIPOMÍNKA - 22. NÁRODNÍ KONFERENCI „MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“
1 2
3 4 5
Pozvánka - Roska Kroměříž vás zve akci ,,Rozsviťme Česko"
6 7 8 9
10 11 12
Roska Praha vás zve na arteterapii
13 14 15 16
17 18 19
Roska Liberec vás zve na ,,Rozsvítíme ČR"
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
20 21 22 23
24 25 26
Roska Praha vás zve na arteterapii
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Poradna sociální oblast > Příspěvek v mateřství a rodičovství

Příspěvek v mateřství a rodičovstvíPENĚŽITÁ POMOC V RODIČOVSTVÍ A MATEŘSTVÍ

 
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), lidově „mateřská“, se poskytuje v prvé řadě pojištěnkám z důvodu narození dítěte. Rodičovský příspěvek (RP), běžně „rodičovská“, je oproti tomu dávkou státní sociální podpory v péči o dítě, kterou vyplácí Úřad práce.
 
Peněžitá pomoc v mateřství
 
Nárok na mateřskou
 
Nároku se uplatňuje na příslušné OSSZ. Nezbytnou pro nárok na PPM je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM, tedy být zaměstnancem s odvodem pojistného na sociální zabezpečení z příjmu nebo OSVČ, která si platí dobrovolně nemocenské pojištění. Nemocensky pojištěn musí být žadatel alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na dávku, u OSVČ pak navíc platí podmínka nejméně 180 kalendářních dnů účasti pojištění v období jednoho roku před dnem nástupu na mateřskou. Pro bývalé zaměstnankyně platí po ukončení zaměstnaneckého poměru ochranná lhůta až 180 dní od zániku pojištění.
 
Pokud by nárok na PPM nebyl přiznán (ani se nevyplácelo nemocenské), následuje ode dne porodu čerpání rodičovského příspěvku.
 
I otec dítěte (nebo manžel ženy, která dítě porodila) se může rozhodnout pro nástup na mateřskou. Kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy peněžitá pomoc v mateřství náleží výhradně matce. V takovém případě žádá o dávku tiskopisem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče. Ochranná lhůta pro PPM u mužů je jen 7 kalendářních dnů po skončení zaměstnání, u OSVČ po zániku účasti na nemocenském pojištění.
 
Žádost o dávku se předává na předepsaném tiskopisu Žádost o peněžitou pomoc v mateřství na OSSZ. Ten vydá ošetřující lékař-gynekolog, u něhož je žena v předporodní péči.
 
Dávku může matka začít pobírat 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu s tím, že si tento termín v tomto rozmezí určí sama. .
 
Výpočet a výše dávky
 
Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.
 
Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.
 
Výplata dávky
 
Dávka se poskytuje 28 týdnů (resp. 37 týdnů, pokud žena porodí dvojčata nebo více dětí). Na peněžitou pomoc v mateřství může žena nastoupit 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu s tím, že termín nástupu si v tomto rozmezí určí sama (popř. se za den nástupu počítá první den 6. týdne před očekávaným dnem porodu).
 
Poté je nutné požádat o navazující dávku, rodičovský příspěvek. Tu vyplácí a žádosti vyřizuje pouze ÚP ČR.
 
Řízení o nároku
 
Příslušné OSSZ rozhodne o nároku na dávku a její výši. Ze zákona je lhůta pro zpracování (výplatu) dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží doklady potřebné k její výplatě. Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou předané podklady kompletní a správně vyplněné.
 
Nesouhlas s rozhodnutím a opravné prostředky
 
Při nesouhlasu se zaslaným oznámením, lze podat písemnou žádost příslušné OSSZ ve lhůtě do 30 dnů ode dne výplaty dávky nebo ode dne doručení písemného oznámení o ukončení výplaty dávky. Proti rozhodnutí lze podat v zákonné lhůtě (do 15 dnů po jeho doručení) odvolání, a to prostřednictvím OSSZ, která rozhodnutí vydala. O odvolání následně rozhoduje regionální pracoviště ČSSZ.
 
Nezaměstnaní v evidenci ÚP ČR
 
Nezaměstnaní nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, protože nejsou nemocensky pojištěni. Ode dne porodu ale mají nárok na rodičovský pří- spěvěk – dávku státní sociální podpory. S žádostí o ni se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa trvalého bydliště. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství by nezaměstnaným vznikl pouze v tzv. ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání, po splnění zákonem stanovených podmínek.
 
 
Možnost přivýdělku, brigády během čerpání peněžité pomoci v mateřství
 
Maminky-zaměstnankyně mohou pracovat a zároveň pobírat peněžitou pomoc v mateřství v případě, že jde o jiné zaměstnání, než ze kterého se jim tato dávka vyplácí. Maminky-podnikatelky (OSVČ), které uplatňují nárok na PPM z nemocenského pojištění OSVČ, nemusí v době pobírání dávky přerušovat nebo ukončovat činnost. Samostatnou výdělečnou činnost sice nesmí vykonávat osobně, ale mohou ji vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracujících osob.
 
 
Rodičovský příspěvek
 
Nárok na rodičovskou
 
Po peněžité pomoci v mateřství přichází na řadu rodičovský příspěvek, který vyplácí Úřad práce ČR. Příspěvek čerpá rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině, které nedosáhlo 4 let věku. Nárok na dávku má tedy matka nebo otec dítěte, případně jeden z adoptivních rodičů nebo pěstounů, pokud se nejedná o svěření dítěte rozhodnutím soudu na přechodnou dobu.
 
Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v kalendářním měsíci, v němž:
  1. dítě se narodilo,
  2. rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
  3. osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, s výjimkou pěstounské péče na přechodnou dobu, 
  4. dítě dovršilo věk 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
  5. dítě nebo rodič zemřeli,
  6. rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení

Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy:

    a. dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci,

    b. dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se                  zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,

    c. zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně.
    d. dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na          pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
    e. rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje,
 
docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.
 
Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.
 
Výše dávky
 
V roce 2022 je stanoven na 300 000 korun, přičemž se jedná o celkovou sumu, kterou si můžete vyčerpat během 4 let věku dítěte. V případě dvojčat jde o maximální výši rodičovského příspěvku 450 000 Kč.
 
Při podání žádosti rodič volí i měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku. Pro stanovení výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.
Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 13 000 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše.
 
V případě pobírání rodičovského příspěvku na 2 a více společně narozených dětí, se zvyšuje výše volby max. výše měsíčního čerpání rodičovského příspěvku na 1,5 násobek stanovených částek, tj. na 1,5 násobek 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, resp. 1,5 násobek částky 13 000 Kč, tj. 19 500 Kč měsíčně.
 
Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců od poslední volby.
 
Pokud v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče, a dojde-li tím ke změně výše denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek.
 
Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.
 
Nárok na rodičovský příspěvek zaniká vyčerpáním celkové částky rodičovského příspěvku, dovršením čtyř let věku dítěte nebo posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem v rodině jiné dítě.
 
Důležité je, neplést si nemocenské pojištění se zdravotním pojištěním. Jejich účel je odlišný. Nemocenské pojištění slouží k finančnímu zajištění v případě nemoci či mateřství v zásadě pracujícím lidem. Tuto agendu zajišťují v součinnosti se zaměstnavateli OSSZ. Zdravotní pojištění však slouží k úhradě zdravotní péče, jako je lékařské ošetření, ambulantní či nemocniční léčba, pohotovostní a záchranná služba aj., a je v působnosti zdravotních pojišťoven. Principy zdravotního pojištění jsou jiné než v sociálním pojištění, proto je nutné se na práva a povinnosti s ním související informovat vždy u zdravotní pojišťovny, u které je dotyčný registrován.
 
Místní příslušnost OSSZ k výplatě dávek nemocenského pojištění se určuje sídlem zaměstnavatele (má-li zaměstnavatel mzdovou účtárnu v místě, které není shodné se sídlem zaměstnavatele, řídí se místní příslušnost OSSZ podle místa mzdové účtárny. Zaměstnanci se při vyřízení žádosti o dávku obracejí na svého zaměstnavatele (a to i bývalého), který zajistí předání žádosti a dalších podkladů důležitých pro rozhodnutí o dávce příslušné OSSZ.