Hlavní informace
Jiří K., Jihlava: Jak řeší zákony bezbariérové přístupy do veřejných budov, obchodů a zdravotnických zařízení? A jak jsou řešeny například chodníky, parky atd.?
Tyto otázky řeší Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb. ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a její přílohy...
Jsou zde velmi přesně a konkrétně určeny technické požadavky na jednotlivé stavby. Stavbou se rozumí nově stavěný objekt, stavby občanské vybavenosti, veřejné komunikace, ale i rekonstrukce daných objektů. Patří sem bytové domy obsahujících více než tři samostatné byty, domy s byty zvláštního určení, stavby a zařízení ústavního charakteru určené pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, podnikatelských objektů, v nichž se předpokládá zaměstnávání více než 20 osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace či určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením, škol, předškolních zařízení a školských zařízení. (Do občanského vybavení patří úřady, obchody, divadla, kina, restaurace atp.)
Například vozíčkářů (ale i osob pohybujících se pomocí berlí či jiných pomůcek) se týká:
 • Do staveb uvedených výše musí být alespoň jeden vstup v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů. Brání-li tomuto řešení závažné technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno šikmou rampou popřípadě zvedacím zařízením (tak zvaný „bezbariérový přístup“).
 • Výškové rozdíly u přechodů pro chodce, vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny šikmými rampami případně zvedacími zařízeními.
 • Chodníky v místech přechodů přes komunikace musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm proti vozovce.
 • Nejméně jeden přístup k nástupišti hromadné dopravy musí mít bezbariérové úpravy.
 • Před vstupem do budovy musí být vodorovná plocha nejméně 1500 mm krát 1500 mm, při otevírání dveří ven nejméně 1500 mm krát 2000 mm.
 • Vstupní dveře musejí umožňovat otevření nejméně 900 mm; tento požadavek platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří. Smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, zejména zaskleny nerozbitným sklem. Otevíratelná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku a musí umožnit průjezd osoby na vozíku bez dalších podmiňujících opatření.
 • Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.
 • U vnitřních prostor musí mít dveře světlou šířku nejméně 800 mm.
 • A mnoho a mnoho dalších.
Tyto výňatky z vyhlášky berte jen jako ilustraci toho, jak je vyhláška podrobná a důsledná. Uvádí velice mnoho technických předpisů a norem, které jsou pro stavebníka závazné.
Musí se jí řídit všechny nově zahájené stavby a rekonstrukce po roce 2001. U rekonstrukcí starších budov je podmínkou, že není památkově chráněna, jinak se musí konzultovat s památkáři.
U starších budov a zařízení není zatím povinností tyto přístupy přebudovávat. Bohužel, zde to závisí jen na ochotě majitelů či provozovatelů. Pak se setkáváme například s tím, že hospoda má bezbariérový přístup a vedle stojící starší Obecní úřad nebo zdravotní středisko ho nemají. Stav našich starších chodníků taky známe. Musíme jen doufat, že se časem napraví to, co se dlouhá léta zanedbávalo.

Zdena E., Praha: Jaká mám práva na veřejném parkovišti, pokud mám automobil označen modrou značkou vozíku?
Technické parametry parkovacího stání rovněž řeší výše uvedená vyhláška č. 369/2001 Sb.
§ 5 odst. 2–2) Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazen nejméně následující počet stání pro vozidla zdravotně postižených osob:
 • jedno stání při celkovém počtu méně než dvacet stání,
 • dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání,
 • 5 % stání při celkovém počtu přesahujícím čtyřicet stání; procentuální podíl vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. Vyhrazená stání musí být upravena způsobem uvedeným v bodě 3.1. přílohy č. 1 k této vyhlášce a označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1. přílohy č. 2 k této vyhlášce (značka vozíku). K těmto vyhrazeným stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro pěší.
Příloha 1 odd. 3.1. Parkoviště a odstavné plochy
Šířka stání pro vozidla zdravotně postižených osob na parkovištích, odstavných plochách a v garážích musí být nejméně 3500 mm a smí mít sklon nejvýše v poměru 1:20 (5,0 %). V případech podélného stání (při chodníku) musí být délka stání nejméně 7000 mm.
Tyto podmínky platí všeobecně ať už na veřejných, nebo soukromých parkovištích.
Jinou záležitostí je ale placení parkovného. Zde už neexistuje jednotný předpis. Na veřejných parkovištích, na místech označených mezinár. znakem se parkovné neplatí. Na soukromých nebo pronajatých parkovištích, i když mají stání označena výše uvedeným znakem, záleží na majiteli či provozovateli, zda bude vyžadovat parkovné, či nikoli. Někdy i na první pohled veřejné parkoviště může patřit například firmě či obci a může zde být určen jiný režim a vyžadováno parkovné i od řidičů vozidel označených vozíkem. Nám tedy nezbývá nic jiného, než se buď podřídit a zaplatit, nebo odjet na parkoviště jiné.
Rozměry parkovacích míst jsou dostatečné na to, aby mezi jednotlivé vozy mohl vozíčkář pohodlně zajet a nastoupit, nebo vystoupit, a to z obou stran.
Z dotazu vyplynul ale ještě jeden, a to velmi závažný problém. A to netolerance a bezohlednost mezi postiženými samými. Často se stává, že na označená parkoviště se „vecpe“ více automobilů, než pro kolik jsou určena. Boční odstupy pak nedovolí nástup a výstup vozíčkářům. Zdravotně postižení, kteří sice mají nárok na označení svého vozu, ale nepotřebují invalidní vozík, často nechápou, že vozíčkář se nemůže vejít do úhoří škvíry, kterou mu milostivě nechali u jeho vozu. Sama jsem byla takto zablokována, když jsem se chystala vystoupit, můj průvodce již měl dokonce vyjmutý můj vozík vzadu z kufru a těsně k mým dveřím se vecpal řidič sice taky postižený, ale chodící, prosmýknul se škvírou a odmítl mé dveře uvolnit s poukazem, že když má dost místa on, mám já také.
Takže pamatujte: Vaším právem je zaparkovat na místech k tomu určených, ale jen v případě, že je stání volné. Při parkování nesmíte ohrozit, ani nijak omezit jiné zaparkované vozy a jste povinni zachovat dostatečný boční odstup od sousedních vozů. Nesmíte tedy vjíždět na dělicí čáry mezi jednotlivými stáními, i když se vám zdá, že je mezi vozy místa dost i pro váš automobil.

Anna O. Janovice: Existuje nějaký jednotný předpis k vyřešení bezbariérového přístupu do rodinného domku, pokud na tyto úpravy dostanu příspěvek od Městského úřadu?
Výše uvedená Vyhláška 369/2001 Sb. sice není určena stavebníkům v rodinných domcích, nicméně je tak konkrétní a podrobná, že se jí můžete řídit i při rekonstrukci rodinného domku. Nahlédnout do ní můžete na stavebních odborech obecních a městských úřadů a najdete ji na internetu.
K rekonstrukci, na kterou získáte příspěvek státu, potřebujete stavební povolení, a tedy i vypracovaný stavební projekt. Projektant i povolující stavební úřad zákony a předpisy musí znát a musí vás tedy i poučit, jak postupovat. Budete-li například budovat i schodišťovou plošinu, dodavatelská firma většinou vyřizuje všechny náležitosti sama a vysvětlí vám, co a jak zařídit a podle jakých norem máte stavební úpravy provést.
U menších úprav, které podléhají jen tzv. ohlašovací povinnosti sice nemusíte mít projekt, ale ani tady neprohloupíte, když do uvedené vyhlášky nahlédnete a poradíte se s odborníky.
Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Roska c 2 2019

Roskiáda 2019

Pozvanka Roskiada

Stoupa Cup Vsetín

Vsetin

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp