Hlavní informace
Petra Ch., e-mail:
Moje maminka má průkaz ZTP a příspěvek na koupi osobního vozidla jí byl posudkovou komisí zamítnut. Tímto by se vás chtěla zeptat, jestli má nárok na odpočet DPH při koupi buď nového automobilu, či vozidla z bazaru.

Bohužel tento nárok maminka nemá (zákon č. 17/2000 Sb. § 45 f o DPH). Podle něj mají na vrácení DPH zákonný nárok všichni, komu byl přiznán soc. odborem příspěvek na nákup motorového vozidla podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb. a kdo zakoupil vozidlo jakékoliv značky (tedy i zahraniční) buď nové, nebo ojeté v autobazaru, který je plátcem DPH. Podmínkou samozřejmě je, že DPH bylo řádně účtováno (fakturováno) a taky zaplaceno. Podmínky pro přiznání příspěvku na koupi automobilu jsou velmi přísné a vyhláška MPSV č.182/1991 Sb. má přesně vymezen okruh onemocnění i stupně postižení, kdy je možné příspěvek přiznat. Nejste-li spokojeni s výsledkem projednání žádosti o tento příspěvek, je možné podat odvolání. Potom teprve, bude-li příspěvek přiznán, je možné u zakoupeného vozidla požádat o vrácení DPH.
... 
Petr S., e-mail:
Vzhledem k novým možnostem na internetu bych se chtěl poinformovat, jak je to s případným zaměstnáváním a výší výdělku v mém případě. Mám RS, jsem plně invalidní a mám průkazku ZTP/P. Invalidní důchod pobírám od roku 1999 dle § 39 odst.1 písm.a) zák. č.155/1995 Sb. Zajímalo by mne, zda je možnost nějakého pracovního uplatnění a za jakých podmínek (výše výdělku, pracovní úvazek atd.), abych tím neohrozil pobírání plného invalidního důchodu. Zároveň si vás dovoluji požádat o sdělení možných pracovních příležitostí, které by s ohledem na shora uvedené skutečnosti přicházely v úvahu.

Vážený pane Petře,
s plným invalidním důchodem pracovat můžete. V jaké míře, to záleží na tom, podle kterého odstavce § 39 zákona 155/95 Sb. vám byl důchod přiznán. Pokud Vám byl přiznán podle odstavce a), jak píšete, můžete si vydělat, kolik uznáte za vhodné. Pokud ale budete pracovat například na plný úvazek, může se stát, že budete pozván na OSSZ k přehodnocení vašeho zdravotního stavu a nárok na invalidní důchod bude změněn, třeba jen na částečný důchod. Není to však bezpodmínečné. Mnozí lidé takto pracují bez takových následků, situace se velmi různí. O tom, jaká je vhodná míra vašeho zapojení do pracovního procesu, aniž byste se měl obávat změny nároku na důchod, je nejlepší se poradit přímo na okresní správě sociálního zabezpečení ve vašem městě. Tam vás informují i o vašich dalších povinnostech se zaměstnáním spojených.
Obecně ale platí, že by mělo být využito pouze zbytkové pracovní schopnosti. To znamená, že když vám byl přiznán plný invalidní důchod, byl posudkovou komisí ohodnocen pokles vaší pracovní schopnosti nejméně o 66 procent. Zbývá vám tedy maximálně 34 procent (přibližně jedna třetina) pracovní schopnosti, kterou byste mohl využít například právě pro práci vsedě u počítače. Rozsah pracovní doby nebo výkonu by tedy měl tomu odpovídat. Ale jak jsem již napsala, je to individuální. Nic ale nepokazíte, když se poradíte i se svým ošetřujícím lékařem, který vám může doporučit takzvanou pracovní terapii, v jejímž rozsahu pak můžete pracovat.
Pokud by vám byl důchod uznán podle odstavce b), mohl byste zcela neomezeně pracovat a vydělat si, kolik chcete.
K další části vašeho dotazu vám mnoho neporadím. Existují tzv. chráněné dílny, kde pracují zdravotně postižení, je možné pracovat z domu a podobně. Nejlépe uděláte, když se v tomto směru poradíte s odborníky na úřadu práce, nebo budete sledovat pracovní nabídky v inzerátech nebo na internetu. S vhodností některých profesí a konkrétní práce by vám opět mohl poradit váš lékař.

Jana Z., e-mail:
měla bych dva dotazy: Vlastním průkazku ZTP. Do lázní mě poveze přítel svým autem z Brna do Klimkovic – část po dálnici. Když pojede nazpět sám, může také použít dálnici?
Druhý dotaz se týká použití slovenské dálnice, zda ji lze také bezplatně použít, zda existuje mezi ČR a SR nějaká dohoda?

Průkazka ZTP vás opravňuje k jízdě po dálnici bez dálniční známky. Pojedete-li do lázní po dálnici, a to jakýmkoli autem, musíte mít auto označeno přenosným znakem, který k průkazce ZTP vydávají sociální odbory pověřených obecních či městských úřadů (známý modrý znak s vozíkem). Jde o označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou tzv. „označení O 1“ podle vyhlášky ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, § 27 odst. 1a. Je to plastový modrobílý čtverec s vyobrazením invalidního vozíku. Upozorňuji, že tento znak je vydáván na určitou osobu, nikoliv na určité auto, jak se mnozí domnívají. To znamená, že jej lze použít nejen ve vlastním autě, ale poveze-li tuto osobu kdokoli jiný, například příbuzný, známý a podobně, je možné i do tohoto cizího auta znak použít. Můžete jej použít dokonce i v taxíku. Je ale nutné, aby oprávněná osoba měla u sebe průkazku ZTP, kde je zapsáno číslo znaku (policie tato čísla kontroluje). V žádném případě nesmí být znak umístěn ve vozidle, které právě nepřeváží osobu, na jejíž ZTP, nebo ZTP-P průkaz byl znak vydán.
Poveze-li vás do lázní přítel, který nemá na svém autě dálniční známku, protože ji jinak nepotřebuje, umístí si za přední sklo váš invalidní znak. Pro cestu zpět by měl mít u sebe potvrzení, že vás vezl do lázní. Pak ani pro zpáteční cestu nemusí mít dálniční známku. Takové potvrzení vydá na požádání lázeňské zařízení nebo předem ošetřující lékař. Obdobně to platí i pro cestu do nemocnic, na vyšetření, na rekreaci a podobně. Pouze například pro odvoz na dovolenou nebo jinou soukromou cestu by měl mít řidič pro zpáteční cestu u sebe vaše čestné prohlášení, které bude obsahovat vaše jméno, bydliště, číslo vašeho ZTP průkazu a účel cesty. Nezapomeňte na podpis. Stejná pravidla platí i pro cestu, kdy váš přítel pro vás pojede po ukončení lázeňské léčby.
Ke druhé části vašeho dotazu: O dohodě mezi Českou a Slovenskou republikou týkající se dálničních známek nic nevím. Ani na internetu jsem podobnou odpověď nenalezla. Mohu vám pouze poradit, kde a za kolik si známku můžete koupit. Dálniční známku pro Slovenskou republiku (diaľničná nálepka) můžete koupit na kterémkoliv hraničním přechodu. Záleží na tom, jak dlouhou cestu plánujete. Pro rok 2006 Slovenská republika vydala dálniční známky pro osobní vozidla nejméně týdenní za 150 Sk, pak měsíční za 300 Sk a roční za 1100 Sk. Riskovat jízdu bez známky nedoporučuji. Postihy slovenské policie jsou docela tvrdé a když nemáte jistotu, že vám uznají náš český ZTP průkaz a znak, mohla by se vám taková jízda dost prodražit.

Karla B., Praha
Obracím se na vás s následujícím dotazem. V časopise ROSKA 4/2005 jsem se dočetla, že na vrácení DPH mají zákonný nárok všichni, komu byl přiznán sociálním odborem příspěvek na nákup motorového vozidla podle vyhl. MPSV 182/1991 Sb. Cituji doslova. Mě byl v květnu 2005 přiznán příspěvek na nákup mot. vozidla ve výši 90 000, čerpala jsem jen 54 900 na auto z autobazaru. V autobazaru bylo auto zakoupeno na fakturu (placeno v hotovosti), která byla vystavena na moje jméno. Mám tedy nárok na vrácení DPH, jaké podklady jsou k tomu potřeba, kam se to podává a existuje nějaká lhůta, která se musí dodržet?
Děkuji moc za odpověď. Volala jsem přímo na FÚ, ale tam se se mnou odmítají bavit, proto využívám tuto cestu.

Vážená paní, ve vašem případě nárok na vrácení DPH již nemáte. Vzhledem k datu nákupu již vypršela zákonná lhůta pro nárok na vrácení DPH. Nárok na vrácení zaplacené daně podle zákona č. 17/2000 Sb. § 45 f o DPH a jeho vracení může zdravotně postižená osoba uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen a nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo (automobil byl zaplacen). Navíc byl váš automobil zakoupen v autobazaru a zde je nutno rozlišit, zda konkrétní autobazar je, či není plátcem DPH a také zda DPH bylo skutečně účtováno. Pro vás je také rozhodující, že jste automobil zakoupila zcela z prostředků, které vám poskytl sociální odbor a nedoplácela jste nic ze svého. V tomto případě i kdyby bylo DPH naúčtováno a i kdybyste dodržela zákonnou lhůtu pro podání žádosti o vrácení na finančním úřadě, by vám jeho vrácení jen zkomplikovalo život, protože vrácené DPH byste musela následně vrátit sociálnímu odboru. Není totiž přípustné, aby z příspěvku, který poskytuje stát, bylo zaplaceno auto a ještě jste z něj měla navíc finanční prospěch v podobě peněz v hotovosti.

Josef V., e-mail:
Rád bych se informoval na dvě věci. Moje žena je nemocná roztroušenou sklerózou a má plný invalidní důchod. Dostali jsme příspěvek na zakoupeni os. vozu, který jsme si již před osmi měsíci zakoupili. Jaká je naše povinnost při změně trvalé adresy (Praha–Brno) a druhý dotaz je, jestli se příspěvek dá převést na jiný automobil (vysoké náklady na nynější).

Vážený pane, při změně trvalé adresy musí manželka tuto změnu nahlásit na sociálním odboru, který jí příspěvek poskytl a následně se musí přihlásit na sociálním odboru, který je příslušný podle nového místa trvalého bydliště. Patří to k manželčiným povinnostem!!! Je to nutné kvůli evidenci příspěvku. Jistě víte, že příspěvek byl manželce poskytnut na dobu pěti let. V tomto období nemůže požádat o další příspěvek a to ani v jiném místě bydliště. Také bude nutné vyřídit změnu na evidenci motorových vozidel.
A jistě také pobíráte přípěvek na benzin. I v tomto případě je povinností nahlásit změnu na příslušném sociálním odboru.
Ke druhé části vašeho dotazu: příspěvek se na jiný automobil převést nedá. Pokud byste nynější auto chtěli prodat či vyměnit, museli byste vrátit poměrnou část příspěvku. Ve vašem případě by to bylo více než čtyři pětiny poskytnutého příspěvku. Teprve pak by manželka mohla požádat o nový příspěvek na jiný automobil. Ovšem není zaručeno, že by jej musela dostat. Bohužel zákony a předpisy jsou přísné a musí se dodržovat. Koupí-li se ze státního příspěvku vůz, musí se počítat s tím, že musí vydržet po celých pět let. Platí to i v případě havárie, kdy je původní vůz neopravitelný. I tady se musí vracet poměrná část příspěvku. Pak je teprve možné požádat o nový příspěvek na nový automobil.
Další informace

RESPILON Headquaters

image001

Společnost RESPILON vyvíjí a vyrábí produkty z nanovláken, které díky výjimečné filtrační schopnosti chrání lidské zdraví před infekčním i chorobami, alergeny i znečištěným ovzduším.

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp