Hlavní informace
Mnoho dotazů a žádostí o pomoc z celé republiky se týká rozhodování posudkových komisí.
Žádáte rady ohledně odvolávání, stěžujete si na postupy komisí, popisujete svá onemocnění a v mnoha případech očekáváte, že vám nějakým způsobem pomůžu. Jenže to není v mé moci. Zákony, vyhlášky a právní předpisy jsou takové, jaké jsou a já mohu jen poradit, abyste v případě, že nejste spokojeni s rozhodnutím posudkové komise, využili všech prostředků pro odvolání a nespoléhali se, že to za vás vyřeší někdo jiný...
Každé rozhodnutí posudkové komise by mělo obsahovat poučení, ke kterému orgánu a v jakém termínu se můžete odvolat, či jaký opravný prostředek lze použít. Existují zde ale i výjimky. V případě nesouhlasu s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení lze podat odvolání k nadřízenému orgánu. Výjimku tvoří dávková rozhodnutí ve věcech důchodu a zvýšení důchodu pro bezmocnost, proti kterým lze podat přímo žalobu k soudu. V ostatních věcech lze žalobu k soudu podat až po skončení odvolacího řízení.
Nemáte-li jistotu, zda a kam se můžete odvolat, obraťte se vždy na pracovníky sociálního odboru, před kterým se váš případ projednával a neváhejte a nestyďte se zeptat. Tito pracovníci jsou povinní vám poskytnout potřebné informace.
Chci vás ale také upozornit na praxi některých posudkových lékařů a komisí, kteří již během řízení, při zamítnutí žádosti, dají předvolanému žadateli podepsat prohlášení, že žadatel je srozuměn s nálezem a vzdává se odvolání. Pak takový žadatel již nemá možnost se bránit. Chápu, že mnozí zdravotně postižení jsou před posudkovým lékařem nervózní a rozrušení. Zvláště pak, pokud se například obávají, že přijdou o důchod či jiné výhody. Ale i v takovém případě by si vždy měli pečlivě přečíst, co podepisují a neměli by se nechat vmanévrovat do situace, kdy podepíšou něco, co již nelze vzít zpět.
Je ale také spravedlivé podotknout, že sociální odbory a posudkoví lékaři jsou vázáni přísnými předpisy a musí jednat a rozhodovat jen tak, jak jim zákony dovolí. A zákony nikdo z nás ani sami posudkáři změnit nemůžeme. Posudkový lékař je do značné míry také závislý na prvotních lékařských zprávách od praktického a odborných lékařů. Pokud tyto zprávy nejsou kvalitně a podrobně zpracovány, pak ani posudkový lékař nemůže znát všechny vaše potíže a jiné skutečnosti, které mohou mít na konečný výsledek řízení vliv. Je na vás, abyste informovali svého ošetřujícího lékaře o tom, jaké řízení právě probíhá a požádali jej, aby případné vyjádření, o které bude posudkovým lékařem požádán, zpracoval podrobně a pravdivě.
Je mi těžko a smutně z některých vašich dopisů nebo rozhovorů po telefonu. Ale já skutečně nemohu nic ovlivnit. Mohu jen poradit, jak si máte své věci sami ohlídat.

A. Z., e-mail: Prosím o radu, jak se mám zachovat ve velice nepříjemné situaci. Jsem vdova, vozíčkářka. Manžel byl vlastníkem rodinného domku, který jsme spolu přebudovali na bezbariérový. Sociální odbor městského úřadu mi přispěl na stavební úpravy a na šikmou plošinu. Příspěvek na stavební úpravy činil 50 000 Kč. Plošina stála dokonce několik set tisíc korun. Tu mi MěÚ zaplatil v plné výši. V dědickém řízení jsem polovinu domku zdědila já jako manželka a druhou polovinu zdědila manželova dcera z prvního manželství. Ta se do domku stěhovat nechce, protože má vlastní dům. Chce proto, abych její polovinu odkoupila. Problém je v tom, že při dědickém řízení byl proveden odhad nemovitosti a do ceny domku byly započítány i nové stavební úpravy a šikmá schodišťová plošina. To zvýšilo cenu domku o několik set tisíc korun. Já bych teď měla paradoxně manželově dceři platit polovinu takto zvýšené ceny. Takže bych vlastně platila polovinu ceny rehabilitační pomůcky, a to osobě, která s ní nemá nic společného. Co mi můžete poradit? Jak se mám bránit?
Základní chybu jste udělala, když jste při projednávání pozůstalosti neupozornila na skutečnost, že šikmá schodišťová plošina není součástí nemovitosti, ale že jste ji získala výhradně vy jako rehabilitační pomůcku, kterou vám hradil sociální odbor vašeho městského úřadu. Dále jste měla také upozornit na skutečnost, že i stavební úpravy zčásti (částkou 50 000 Kč) hradil sociální odbor jako bezbariérovou úpravu vašeho bydlení.
Podle občanského zákoníku § 143 odstavec 1 písmeno a) patří do společného jmění manželů majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů.
Z toho vyplývá, že šikmá schodišťová plošina je výhradně vaším majetkem, který neměl být započítán do společného jmění a ani o jeho hodnotu neměla být zvýšena cena nemovitosti, která byla zase výlučným majetkem vašeho manžela. Rovněž tak finanční částka padesáti tisíc, kterou vám přispěl sociální odbor na bezbariérovou úpravu, měla být zohledněna a o tuto částku snížen odhad nemovitosti. Jde o vnos vlastních prostředků do úpravy domu pro vaše vlastní potřeby. Lze na ni také pohlížet jako na dar, který jste dostala vy osobně pro své potřeby. Protože jste ale byla povinna přispět nejméně 30 % k této sociálním odborem přiznané částce a přestavbu jste realizovali za života manžela, zbytek hodnoty přestavby již podle občanského zákoníku je společným jměním, a tudíž do hodnoty nemovitosti musí být započítán.
Pozůstalostní řízení máte již dávno uzavřeno a možnost odvolat se nemáte. Proto si pro převod poloviny domu, kterou již právoplatně vlastní dcera zemřelého manžela, nechejte nemovitost znovu odhadnout (beztak byste tak musela učinit) a odhadci uveďte tyto skutečnosti: Schodišťová plošina je výhradně vaším majetkem jako věc a není součástí domu. Nelze ji proto započítat do hodnoty poloviny nemovitosti, kterou budete odkupovat. Dále by měla hodnota poloviny domu být snížena o částku 25 000 Kč, což je polovina celkové částky 50 000 Kč, kterou jste dostala od sociálního odboru (druhá polovina této částky zhodnocuje polovinu nemovitosti, které jste majitelkou vy). A tento odhad si pohlídejte. Pak budete platit nevlastní dceři pouze částku, která odpovídá skutečné hodnotě poloviny nemovitosti, kterou dcera právoplatně zdědila po svém otci. Jestliže by pak dcera s touto cenou nesouhlasila, protože se evidentně bude lišit od prvotního odhadu při vyřizování pozůstalosti, nezbude vám, než se obrátit na soud, kde uvedete všechna fakta včetně předložení dokladů o poskytnutých příspěvcích. Ten potom na základě výše uvedených skutečností rozhodne o skutečné ceně poloviny nemovitosti, jejíž majitelkou je vaše nevlastní dcera.
A k tomu všeobecná rada pro všechny: rehabilitační pomůcky, příspěvky, které získáte na základě své nemoci, nebo svého postižení, jsou podle občanského zákoníku vždy výhradně vaším majetkem. Nelze je započítávat do společného jmění manželů. Pamatujte si toto pravidlo i pro případ rozvodu, kde se řeší obdobné problémy.

K. R., Praha: Chci si koupit nový osobní vůz. Na nový nemám, ale dostal jsem příspěvek ze sociálního odboru na nákup ve výši 100 000,-. Proto se rozhoduji, že koupím nějakou ojetinu z bazaru. Zajímalo by mne ale, zda mohu koupit auto od soukromého majitele přímo. Mám takovou možnost. Auto by bylo za velmi rozumnou cenu, znám jeho původ i technický stav a neplatili bychom zbytečně poplatky a provizi autobazaru.
Samozřejmě, že takto auto můžete odkoupit i od soukromníka. Muže to být například soused, známý, či příbuzný ale i jinak vám neznámá osoba, pokud v ni máte důvěru. Je k tomu ale zapotřebí bezpodmínečně dodržet určitá pravidla:
forma smlouvy musí být bezpodmínečně písemná a musí obsahovat:
 • údaje o prodejci i kupujícím včetně adresy, rodného čísla a čísla OP,
 • dále musí být jednoznačně popsán předmět nákupu – ve vašem případě automobilu včetně značky a modelu, barvy, SPZ, čísla motoru a karoserie
 • musí být určena přiměřená cena, a to taková, která je srovnatelná s cenami ojetých automobilů na trhu u srovnatelné značky, stáří a stupně opotřebení (automobil může být levnější, ale nesmí být předražen)
 • způsob a termín zaplacení
 • popis technického stavu automobilu včetně zjištěných vad a závad, které jsou zřejmé a o kterých prodávající ví, i když nejsou na pohled zjevné
 • ve smlouvě by měla být ujasněna záležitost následného zjištění skrytých vad, které kupující zjistí později. Například se mohou dohodnout, že za skryté vady odpovídá do půl roku po prodeji prodávající, nebo že kupující přebírá automobil v takovém stavu, jaký je v okamžiku prodeje bez dalších nároků na prodávajícího.
Podepsáni musí být oba účastníci. Dostal-li jste příspěvek od sociálního odboru, budete kupní smlouvu předkládat jako doklad o nákupu. V tom případě musí být podpisy úředně ověřeny. Ne všichni vědí, jak takovou kupní smlouvu sepsat, aby měla všechny náležitosti. Doporučuji proto nechat si ji vyhotovit advokátem nebo notářem. Není to ale bezpodmínečně nutné.

L. B., e-mail: Od magistrátu svého města jsem dostal příspěvek na koupi automobilu a pobírám takzvané hůlkovné i příspěvek na benzin. Protože se můj stav zhoršuje, potřeboval bych upravit automobil na ruční řízení. Automobil jsem zakoupil před dvěma roky a bylo mi řečeno (v jedné organizaci zdr. postižených), že se ani nemám pokoušet o ruční řízení žádat, když jsem o něj nepožádal hned při koupi nového auta. Prý se ruční řízení na auto přiznává a dodává pouze jako celek s novým vozem. Navíc prý už mám tolik příspěvků, že další nemohu dostat. Nerozumím tomu, měl onen „odborník“ pravdu?

V žádném případě neměl. Jde o tak zvaný příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla – § 35 Vyhlášky 182/1991 Sb. Ten se poskytuje nezávisle na příspěvku na koupi motorového vozidla a takovéto úpravy hradí sociálky až do výše 100 % ceny. Vyžaduje-li to váš zdravotní stav, můžete o něj požádat, i když auto už nemáte nové. Bude-li vám přiznán, je dnes dostatek firem, které potřebnou přestavbu provádějí. Postup při podávání žádosti i rozhodování sociálního odboru jsou obdobné jako při žádosti o příspěvek na koupi automobilu.
Musíte ale počítat s tím, že dalších pět let nemůžete auto prodat, či zničit. Navíc musíte počítat s tím, že budete-li chtít v budoucnu automobil vyměnit, platí zásada, že součet příspěvků na koupi, nebo opravu, či speciální úpravu vozidla nesmí za 10 let po sobě jdoucích přesáhnout 200 000 Kč. Píšete, že máte automobil starý dva roky, dostal jste na něj sto tisíc. Dostanete-li například v letošním roce na zvláštní úpravu 70 000 Kč, pak za pět let (sedm od příspěvku na koupi) by součet příspěvků činil 170 000 Kč, takže byste mohl znovu dostat pouze 30 000 Kč. Takže nezbývá, než si autíčko opatrovat tak, aby vám vydrželo alespoň ještě devět let, abyste mohl znovu požádat o plnou výši příspěvku na nové auto s ručním řízením. No ale do té doby… Třeba se nám konečně změní zákony o sociální péči a bude vše jinak.
Přeji vám úspěch.
Další informace

RESPILON Headquaters

image001

Společnost RESPILON vyvíjí a vyrábí produkty z nanovláken, které díky výjimečné filtrační schopnosti chrání lidské zdraví před infekčním i chorobami, alergeny i znečištěným ovzduším.

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp