Hlavní informace
Vážení čtenáři,
po uveřejnění minulého čísla Rosky s přílohou se nejvíce dotazů týkalo nového Zákona č. 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, hlavně kapitoly Příspěvek na péči, která je jeho součástí. I když k tomu bylo již mnohé zveřejněno a napsáno, přesto se čtenáři dotazovali na podrobnosti. Proto se pokusím nejčastěji kladené otázky shrnout v této rubrice a také se pokusím přeložit pro mnohé nesrozumitelnou „právničinu“ do trochu lidštější řeči.
... 
Mám přiznáno zvýšení invalidního důchodu pro bezmocnost. Jak to bude po 1. lednu 2007, když začne platit nový zákon?
Posledním dnem tohoto roku zanikne zvýšení důchodu pro bezmocnost. Nadále pak bude vyplácen již jen důchod v základní + procentní výměře, bez zvýšení pro bezmocnost.
Jestliže mám bezmocnost, dostanu příspěvek na péči automaticky?

I když se v některém tisku tvrdí, že tomu, kdo má některý stupeň bezmocnosti, bude vyplácen příspěvek na péči automaticky, není to pravda. Každý, kdo má doposud přiznánu bezmocnost, bude muset koncem prosince (až po vyplacení prosincové splátky důchodu), nebo začátkem ledna požádat o příspěvek úřad obce s rozšířenou působností. Žádosti se budou podávat na předepsaných tiskopisech. Automatičnost bude pouze v tom, že osobám, které pobíraly zvýšení důchodu pro bezmocnost, nebude nově posuzován zdravotní stav, ale budou zařazeny do některého stupně závislosti podle stupně dosavadní bezmocnosti.

Bude se nějak přezkoumávat zdravotní stav, aby se určila výše nového příspěvku?
Ne. U dosavadních bezmocností byly určovány tři stupně, které budou převedeny do nové škály hodnocení takto:
Částečná bezmocnost = stupeň I (lehká závislost)
Převážná bezmocnost = stupeň II (středně těžká závislost)
Úplná bezmocnost = stupeň III (těžká závislost)
V novém zákoně byl definován ještě i nový, čtvrtý stupeň závislosti (úplná závislost). Má li někdo takové postižení, že by mohl být zařazen do této skupiny, bude se provádět nové sociální šetření i s novým posouzením zdravotního stavu.
Podle zveřejněného seznamu úkonů mám za to, že bych mohl být zařazen do jiné (vyšší) skupiny závislosti. Jak mám postupovat?
Po podání žádosti o výplatu příspěvku požádejte o přezkoumání stavu a přiznání vyššího stupně závislosti. V tomto případě se bude znovu přezkoumávat zdravotní stav a provádět sociální šetření.

Nemám žádnou bezmocnost, ale o příspěvek na péči bych chtěl po Novém roce požádat. Co mne čeká?
V podstatě totéž, jako když se doposud žádalo o zvýšení důchodu pro bezmocnost. Pouze s tím rozdílem, že po Novém roce se bude podávat žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností na předepsaném formuláři. Následovat bude sociální šetření a přezkoumání zdravotního stavu a na tomto základě bude rozhodnuto o stupni závislosti, a tím i o výši příspěvku.

Jaké budu potřebovat při podání žádosti o příspěvek na péči doklady, či co budu muset doložit?

Podáte žádost o příspěvek u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Protože ale zatím není vydaná prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, podrobnosti budou známy teprve až po jejím vydání. Prováděcí vyhláška bude vydána pravděpodobně v prosinci 2006. Na obecním úřadě vám jistě poradí, co budete potřebovat. Zatím je jisté, že budete muset především oznámit osobu, nebo právnickou osobu, která vám bude péči poskytovat a dále určit, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen (v hotovosti, složenkou, nebo zasíláním na určený účet).

Jak to bude s využíváním příspěvku? Za co budu moci příspěvek utratit a jak to budu prokazovat?
Při podávání žádosti o příspěvek budete muset kromě náležitostí stanovených správním řádem také označit osoby blízké nebo jiné fyzické osoby anebo právnické osoby, které vám poskytují nebo budou poskytovat péči, pokud při podání žádosti je vám tato skutečnost známa. To znamená, že tam, kde o postiženého občana pečují jeho blízcí, zůstane tento příspěvek v rodině, a to bez nutnosti vést jakékoli účetnictví. Je ale nutno počítat s tím, že pracovníci pověřeného obecního úřadu mají právo kdykoli zkontrolovat, jakým způsobem a v jakém rozsahu je tato péče poskytována a musí jim být umožněn vstup do domácnosti, kde mají takové šetření, nebo kontrolu provést. Budete-li chtít využívat ostatních sociálních služeb, jako je osobní asistence, pobyty v denních stacionářích, pečovatelské služby a podobně, můžete se svobodně rozhodnout co, jak a kdy využijete. Poplatky se řídí dalšími ustanoveními tohoto zákona i jinými vnitřními předpisy jednotlivých poskytovatelů služeb. Každý z těchto poskytovatelů vás musí poučit, jakým způsobem a v jaké výši budete službu platit a pracovníci pověřeného obecního úřadu vás poučí, jakým způsobem budete v tomto případě použití příspěvku prokazovat. Záleží to na podrobnostech, které teprve budou zveřejněny v prováděcí vyhlášce.
Moje manželka pobírá na moji péči příspěvek o osobu blízkou, protože při starostech o mne nemůže být jinak zaměstnaná. Jak to bude po Novém roce?
Po Novém roce tento příspěvek zanikne. Ve výpočtu výše nového příspěvku na péči bude tato skutečnost zohledněna. Při dosavadním stupni převážné bezmocnosti a při současném vyplácení příspěvku o osobu blízkou bude tento žadatel zařazen ne do II. stupně závislosti (viz tabulka výše), ale rovnou do třetího stupně. Tím se vykompenzuje ztráta příjmů z příspěvků o osobu blízkou.

Pokud bude o mne pečovat někdo z rodiny a z toho důvodu nebude jinak zaměstnán, bude si muset platit sociální a zdravotní pojištění sám?
Nebude. V tomto případě bude tyto náležitosti platit stát, stejně jak to bylo u příspěvku o osobu blízkou. Poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která s oprávněnou osobou žije v domácnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné potvrzení prokazující dobu této péče pro účely zdravotního pojištění a důchodového pojištění; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována.

Jaké budu mít povinnosti jako příjemce příspěvku na péči?
Budete mít tyto povinnosti:
 • podrobit se sociálnímu šetření,
 • budete-li k tomu vyzván, podrobit se vyšetření zdravotního stavu určeným lékařem nebo vyšetření zdravotního stavu v určeném zdravotnickém zařízení nebo jinému odbornému vyšetření, a to ve lhůtě, která vám bude určena,
 • na výzvu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li obecní úřad obce s rozšířenou působností lhůtu delší. Také bude povinností dát písemný souhlas k ověření těchto skutečností,
 • umožnit pracovníkům pověřeného úřadu, nebo jinému kontrolnímu orgánu, který bude tyto skutečnosti ověřovat, vstup do své domácnosti tak, aby mohli řádně zkontrolovat způsob, rozsah i kvalitu poskytované péče, a to i v případě, že péči poskytuje někdo z rodiny či jiný člen domácnosti (osoba blízká),
 • písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu,
 • využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci.
Nesplníte-li některou povinnost uvedenou v odstavcích a–e, výplata příspěvku vám může být po předchozím písemném upozornění zastavena, příspěvek vám může být odňat nebo nepřiznán, případně se vystavíte i nebezpečí, že budete muset příspěvek, který vám byl již vyplacen, nebo jeho část, vrátit.

Mám těžce ochrnutou manželku, která vyžaduje nepřetržitou a celodenní péči. Dejme tomu, že já budu nahlášen jako ten, který o ni pečuje. Mohu ji svěřit přechodně do péče jiného člena rodiny, nebo například sousedce, budu-li potřebovat zajít na nákupy, k lékaři či docela lidsky do kina? Bude to mít vliv na příspěvek, nebo na jeho výši?

Nebude. Podmínka celodenní péče bude splněna, zabezpečíte-li přechodně péči o manželku jinou plnoletou osobou. Pravděpodobně bude velmi účelné, když postižený, kterému bude příspěvek na péči vyplácen, rovnou pověřenému úřadu nahlásí jako osobu pečující nejen například manžela, ale třeba i plnoleté děti, či jiné osoby blízké. Zákon totiž neurčuje, že péči musí zajišťovat jen jedna osoba z rodiny. Je jen na postiženém, kolik osob blízkých či přátel o něj bude pečovat a jak jim jejich péči bude finančně z vypláceného příspěvku kompenzovat. Zde ale musím upozornit na nebezpečí zneužívání příspěvku. Všichni známe případy, kdy se za peníze hlásí pomocníků mnoho, ale skutečnou péči pak neposkytne nikdo. To už ale budou kontrolovat pracovníci úřadu.

Moje příbuzná žije sama a je velmi těžce postižena. Není schopna sama nejen o příspěvek požádat, ale není ani schopna s ním sama nakládat. Dejme tomu, že bude mít osobního asistenta či pečovatelskou službu, ale i tak bude muset nějakým způsobem tyto služby platit. Co s tím?
Jedním řešením by bylo podat u soudu návrh na tak zvané „zbavení svéprávnosti“ a určení „poručníka“. Ale to by byl příliš drastický zásah do života těchto těžce postižených. Proto na ně pamatuje tento nový Zákon o sociálních službách paragrafem 20, kde upravuje výplatu příspěvku tak zvanému zvláštnímu příjemci. Je tedy možno požádat o ustanovení zvláštního příjemce příspěvku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanoví zvláštního příjemce příspěvku, jestliže oprávněná osoba (postižený) nemůže příspěvek přijímat, nebo nevyužívá příspěvek k zajištění potřebné pomoci. S ustanovením zvláštního příjemce musí oprávněná osoba souhlasit; souhlas této osoby se nevyžaduje, pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle vyjádření ošetřujícího lékaře nemůže tento souhlas podat, a v případě, kdy zvláštní příjemce je ustanoven z toho důvodu, že nevyužívá příspěvek k zajištění potřebné pomoci, nebo jej nějakým způsobem zneužívá. Zvláštním příjemcem nemůže být ustanoven ten, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy oprávněné osoby. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může ustanovit zvláštním příjemcem jen fyzickou osobu, která s tímto ustanovením souhlasí. Zvláštní příjemce je povinen příspěvek používat ve prospěch oprávněné osoby. Zvláštní příjemce používá příspěvek podle pokynů oprávněné osoby, s výjimkou osoby, která vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle vyjádření ošetřujícího lékaře nemůže tyto pokyny udělovat. Na žádost oprávněné osoby nebo na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností je zvláštní příjemce povinen podat písemné vyúčtování příspěvku, který mu byl vyplacen, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení této žádosti.

Co když se řízení o přiznání příspěvku někde na úřadě zdrží a bude rozhodnuto až o měsíc, či dva později. To pak budu já i manželka, která do prosince pobírala příspěvek na péči o osobu blízkou, bez peněz, jen s mým základním invalidním důchodem?

Nebudete. Nárok na příspěvek vzniká v měsíci, ve kterém byla podána žádost o něj. V tomto případě v lednu. Pozdrží-li se řízení o přiznání příspěvku z nějakých objektivních příčin, bude po rozhodnutí vyplacen zpětně, a to od měsíce, ve kterém o něj bylo požádáno. Bohužel, právě období přechodu na nový zákon bude pro pověřené obecní úřady velmi náročné, takže se opravdu může stát, že někde k nějakému zdržení může dojít. O peníze ale rozhodně nepřijdete. Pokud by k tomu opravdu došlo, budou vám doplaceny třeba v únoru i za leden.

Bude nějak ovlivňovat výše příspěvku příjem rodiny, který je nutno vykazovat pro nejrůznější jiné příspěvky a dávky? Mám obavy, že výše příspěvku na péči mi naopak způsobí, že mi budou zastaveny například dávky státní sociální podpory jako přídavky na děti, příspěvek na bydlení a podobně. A ještě důležitá otázka, budu-li vyplácet z příspěvku za poskytnutou službu určité peníze například vnučce nebo sousedce, budou muset tyto osoby z těchto peněz platit daň z příjmů?
Příspěvek na péči se nezapočítává do příjmů nikdy a pro žádné účely!!! Neovlivní tedy žádný z příspěvků, kde se vypočítává příjem váš, nebo vaší rodiny. Rovněž tak se částky vyplacené fyzickým osobám nedaní. Takže nikdo z fyzických osob (členové vaší rodiny, přátelé, kteří vám pomáhají), nemusí z těchto peněz odvádět daň z příjmů.
Další informace

RESPILON Headquaters

image001

Společnost RESPILON vyvíjí a vyrábí produkty z nanovláken, které díky výjimečné filtrační schopnosti chrání lidské zdraví před infekčním i chorobami, alergeny i znečištěným ovzduším.

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp