Hlavní informace
A. Ch., e-mail:
Moje maminka má průkaz ZTP a příspěvek na koupi osobního vozidla jí byl posudkovou komisí zamítnut. Tímto bych se vás chtěla zeptat, jestli má nárok na odpočet DPH při koupi buď nového automobilu, či vozidla z bazaru.
Bohužel tento nárok maminka nemá. Podle zákona č. 17/2000 Sb. § 45 f, o DPH mají na vrácení DPH zákonný nárok všichni, komu byl přiznán sociálním odborem příspěvek na nákup motorového vozidla podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., a kdo zakoupil vozidlo jakékoliv značky (tedy i zahraniční) buď nové, nebo ojeté v autobazaru, který je plátcem DPH. Podmínkou samozřejmě je, že DPH bylo řádně účtováno (fakturováno) a taky zaplaceno...
Podmínky pro přiznání příspěvku na koupi automobilu jsou velmi přísné a vyhláška MPSV č.182/1991 Sb., má přesně vymezen okruh onemocnění i stupně postižení, kdy je možné příspěvek přiznat. Nejste-li spokojeni s výsledkem projednání žádosti o tento příspěvek, je možné podat odvolání. Potom teprve, bude-li příspěvek přiznán, je možné u zakoupeného vozidla požádat o vrácení DPH.

E. U., e-mail:
Jsem vozíčkář s RS. Bydlím na vesnici v bytě, který jsem si sám nechal upravit tak, aby mi vyhovoval. Vlastním osobní automobil, který mám předělán na ruční řízení. Protože dům, ve kterém bydlím, je oplocen a mám na dvoře vlastní garáž, dělá mi obrovské problémy otevírání a zavírání garážových vrat i brány u vjezdu. Sám nejsem schopen tyto vjezdy ani otevírat, ani zavírat. Protože žiji sám, jsem nucen žádat sousedy, nebo náhodné kolemjdoucí o pomoc. Prosím o informaci, zda se dá zahrnout do bezbariérových úprav, na které bych mohl dostat příspěvek od městského úřadu, i úprava brány ve vjezdu a garážových vrat tak, abych je mohl ovládat na dálku přímo z automobilu. A v jaké výši je případný příspěvek? Budu muset něco doplácet i já? Jsem nemajetný.
Tato možnost opravdu je. Podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., § 34 – Příspěvek na úpravu bytu. Tento příspěvek se poskytuje na:
 1. úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu, přístupu na balkon a k oknům
 2. úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky
 3. rozšíření a úprava dveří
 4. odstranění prahů
 5. přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi
 6. instalace potřebné zvukové a světelné signalizace (pro zrakově, nebo sluchově postižené)
 7. zavedení vhodného vytápění
 8. vybudování telefonního vedení i stavební úpravy spojené s instalací výtahu
Jak je zřejmé podle písmene a), je do tohoto příspěvku možno zahrnout právě i takovou úpravu, o jakou vám jde. Z vlastní zkušenosti vím, že „sociálky“ jsou v tomto směru vstřícné. Jen je důležité při podávání žádosti řádně odůvodnit svůj požadavek. Dále je nutno počítat také s tím, že na stavební úpravy se poskytuje vždy pouze 70 % skutečných nákladů, a to do maximální výše 50 000 korun. Například bude-li úprava stát ve skutečnosti 30 000 Kč, bude vám příspěvek poskytnut ve výši 21 000 Kč. A naopak, bude-li stát 100 000 Kč, může vám být poskytnuto maximálně 50 000 Kč. Zbytek musíte vždy uhradit z vlastních zdrojů. Pokud nemáte dostatek vlastních finančních prostředků, je ještě možné zároveň se žádostí o příspěvek na stavební úpravy podat i žádost o bezúročnou půjčku podle vyhlášky 182/1991 Sb., § 57. Jinak musíte zvážit své finanční možnost a obrátit se případně na některý finanční ústav se žádostí o půjčku.

L. M., Přerov:
Jsem držitelkou průkazu ZTP/P. Pohybuji se venku na vozíku, doma jen těžce s chodítkem. Zajímalo by mne, zda mohu požádat o nějaké úlevy na telefon. Používám pevnou linku Telecomu a zvažuji, zda si raději nepořídit mobilní telefon. Jenže jeho provoz je pro mne příliš drahý. Raději bych si pořídila přenosný telefon na pevnou linku.

Pokud už máte doma pevnou linku zavedenou, je možné využít nabídky Českého Telecomu, mohla byste eventuálně využít vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., § 43: příspěvek na provoz telefonní stanice (§ 43) určený pro TZP a navíc sociálně potřebné občany, nebo občanům starším 70 let, kteří žijí osaměle. Výše příspěvku až do plné výše základní měsíční sazby (stálý poplatek) – přiznávají obce, nebo městské úřady. Ale tento příspěvek je určen jen sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým nebo starším 70 let. Pokud máte pocit, že je váš příjem tak nízký, že byste mohla spadat do kategorie sociálně potřebných občanů, navštivte sociální odbor svého městského úřadu a nechejte si příjem přepočítat a pak případně požádat o tento příspěvek.
Je tady ale ještě jedna možnost vyplývající z dohody mezi Českým Telecomem, a. s., se Sdružením zdravotně postižených o poskytování určitých výhod:
Protože tato dohoda je mezi našimi členy poměrně málo známá, uvádím její znění i pro potřeby ostatních postižených
Předmětem dohody je (přesná citace):
Závazek Českého Telecomu k poskytování následujících výhod osobám těžce zdravotně postiženým uvedeným v § 29 odst. (2), písmeno g) a h) zákona o telekomunikacích:
 • slevy z cen stanovených Ceníkem vnitrostátních telekomunikačních služeb pro zřizování hlavních telefonních stanic a jejich přeložení, pro přeměnu plně placené telefonní stanice na imobilní stanici a pro používání telefonních stanic;
 • zabezpečení přednostního zřízení resp. přeložení telefonních stanic;
 • pronájmu speciálně vybaveného koncového telefonního zařízení za cenu standardního koncového telefonního zařízení, dle ustanovení § 36 odst. (1) zákona o telekomunikacích v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 92/2001 Sb., ze dne 20. února 2001, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových zařízení.
 • Výhody budou poskytovány u telefonních stanic, jejichž účastníky jsou:
 • osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P nebo osoby, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými,
 • osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
 • rodiče (pěstouni) těžce zdravotně postižených dětí do patnácti let, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou kontrolu, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v této dohodě.
Závazek Sdružení zdravotně postižených k zabezpečení nezbytné součinnosti při poskytování výhod u vybraných telekomunikačních služeb prostřednictvím Centra služeb pro zdravotně postižené v rozsahu stanoveném touto dohodou.
Postup při vyřizování žádosti: Prvním krokem by měla být návštěva Centra služeb pro zdravotně postižené podle místa trvalého bydliště, kde žadatelům vydají příslušný formulář a poradí, jak správně postupovat.
Možnost speciálních koncových telekomunikačních zařízení pro osoby s tělesným postižením:
osoby s motorickou vadou horních končetin
Jedná se o osoby s poruchou přesného ovládání horních končetin, které mají problém ovládat běžnou klávesnici. Vyhovuje jim proto koncové zařízeni s velkými a vzájemně vzdálenými tlačítky. Před sjednáním nájmu doporučujeme toto koncové zařízení předem s účastníkem odzkoušet.
 • osoby s těžkým pohybovým postižením
Jedná se zejména o „vozíčkáře“. Vzhledem k omezenému pohybu a rychlosti jim vyhovuje bezdrátový telefon s dosahem po bytě.
 • osoby bezmocné
Jedná se o osoby se zcela ochrnutými nebo amputovanými oběma horními končetinami. Vyhovuje jim proto koncové zařízení ovládané hlasem. Před určením vhodného typu koncového zařízení a sjednáním nájmu doporučujeme toto koncové zařízení předem s účastníkem odzkoušet.
Koncová zařízení budou montována přímo v domácnostech. Uživatel by si tak mohl vybrat nejvhodnější přístroj. Přístroje budou dávány do nájmu na základě písemné smlouvy. V případě, že mu bude technik vnucovat pro něj nevhodný přístroj, má uživatel právo takovéto zařízení odmítnout, tzn. nepodepsat smlouvu o nájmu.

K. K. V., e-mail:
Moje maminka je „roskařka“, vozíčkářka. Bydlíme spolu v jednom domě, ale já bohužel nemám řidičský průkaz, takže nemáme ani auto. Bratr, který bydlí jinde, na maminku pobírá příspěvek na provoz motorového vozidla. Je pravda, že ji občas někam sveze, ale jen tak asi párkrát do roka. Loni neujel s mámou ani jedno sto kilometrů. Protože má náročné zaměstnání, nemá prý víc času. Jinak musím s mámou po doktorech, ale i nákupech chodit já a velice komplikovaně se dostáváme z našeho bydliště autobusy a tramvajemi. Na taxíky nemáme bohužel dost peněz. Zdá se mi nespravedlivé, že bratr pobírá peníze a máma nemá ani dost peněz na taxíka, když na ni její syn čas nemá.

Bohužel toto je jedna z častých bolestí, se kterými se ve vašich dotazech setkávám. Přezaměstnaní potomkové berou na své blízké příspěvky „na benzin“ a přitom je třeba ani nesvezou. Podle vyhlášky 182/1991 Sb. (§ 36), je možné příspěvek vyplácet i (cituji): provozovatelům, kteří používají motorové vozidlo k pravidelné dopravě svých blízkých osob, jejichž zdravotní stav rovněž odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. a III. stupně.
Je tady ale jedno ale. Každý žadatel, který každoročně začátkem roku žádá o tento příspěvek, musí podepsat předepsaný tiskopis. Pokud za zdravotně postiženého žádá jiný občan, například rodinný příslušník, musí být na tiskopisu (na straně dvě) uvedeny i nacionálie a podpis osoby, pro jejíž dopravu bude vozidlo sloužit. Takže vaše maminka musela vašemu bratrovi tento tiskopis sama podepsat.
Doporučuji vám proto tento postup: Protože se začátkem příštího roku bude znovu podávat žádost o příspěvek na provoz motorového vozidla, ať již maminka tento tiskopis nepodepisuje. Bez jejího vědomí to bratr podat nemůže. Namísto toho si u svého sociálního odboru požádejte o tak zvaný příspěvek na individuální dopravu – Vyhláška 182/1991 Sb. (§ 37), který je určený pro TZP občany, kteří nevlastní motorové vozidlo a nevidomé. Výše příspěvku je 6000 Kč jedenkrát za rok.
Pokud by maminka dostala tento příspěvek, mohla by si v nutných případech hradit například vámi zmiňovaný taxík. A pokud ji má její syn rád, sveze ji svým autem i tak, případně by mu maminka právě ze zmíněného příspěvku mohla uhradit skutečně spotřebovaný benzin.

Na závěr bych se chtěla velice omluvit čtenářům, kteří mi v poslední době zasílali dotaz prostřednictvím e-mailu, že jsem jim pro technickou závadu nemohla odpovědět. Dostávám denně až 20 dotazů a ne vždy je v mých silách odpovědět okamžitě. Na uložené dotazy odpovídám postupně. Bohužel mi vyhořel počítač, takže se mi podařilo zachránit jen velmi málo dat a nezodpovězené dotazy se mi ztratily. Prosím proto, pokud jste na svůj dotaz nenalezli odpověď jinde, napište mi znovu. Děkuji za pochopení.
Další informace

RESPILON Headquaters

image001

Společnost RESPILON vyvíjí a vyrábí produkty z nanovláken, které díky výjimečné filtrační schopnosti chrání lidské zdraví před infekčním i chorobami, alergeny i znečištěným ovzduším.

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp