Hlavní informace

Moderní medicína je medicína založená na důkazech: to znamená, že na základě nejlepšího dosažitelného důkazu získaného pomocí vědecké metody je nutno dosáhnout hodnocení rizik a přínosu léčby nebo léků a diagnostických testů

Vědecký experiment v oblasti vývoje léku je klinické hodnocení, což je výzkumná studie prováděná u lidí, která se řídí předem stanoveným protokolem

Randomizované kontrolované hodnocení

Poté, co laboratorní studie naznačí příslib nového léku nebo postupu, vypracují výzkumní pracovníci plán klinického hodnocení. Nejlepší navržené hodnocení je kontrolované hodnocení, při kterém je skupina lidí léčená pomocí nového léčebného zásahu porovnávána s „kontrolní“ skupinou, tedy skupinou lidí léčenou standardní léčbou pro dané onemocnění. Rozhodnutí o tom, zda bude určitá osoba zařazena do experimentální nebo kontrolní větve, se provádí pomocí randomizace. Randomizace je postup, kterým se lidé účastnící se hodnocení zařazují do experimentální nebo kontrolní skupiny nikoli na základě výběru, ale náhody. Cílem randomizace je vytvořit srovnatelné skupiny, pokud jde o obecné charakteristiky účastníků, a zamezit zkreslení způsobenému výběrem, což je systematický rozdíl mezi dvěma skupinami, který je ovlivněn prognózou nebo citlivostí na léčbu. Nejspolehlivější a nejnestrannější metodou určení toho, které léčebné zásahy působí nejlépe, je tedy randomizované kontrolované hodnocení (RCT), které je jádrem experimentálního výzkumu v lékařství.

Primární cílový ukazatel

Výsledkem klinického hodnocení je porovnání vývoje nemoci mezi dvěma randomizovanými skupinami (experimentální a kontrolní skupinou). Primárním konečným cílem studie je proměnná naměřená na konci studie, která vyčísluje vývoj nemoci.

Při plánování studie lze podle vědeckých a klinických cílů zvolit různé cílové ukazatele. Například u RS může být primárním cílovým ukazatelem studie celkový počet lézí vypočítaný podle MRI, které u lidí s RS vzniknou v průběhu studie. V tomto případě bude hlavním výsledkem studie srovnání středního počtu lézí na MRI u dvou léčených skupin, podle kterého bude vyhodnoceno, zda je experimentální léčba schopna snížit jejich výskyt. Jinak může být primárním cílovým ukazatelem počet relapsů napočítaných za dobu trvání studie; hlavním výsledkem studie bude opět porovnání počtu relapsů mezi dvěma léčebnými skupinami, aby se zjistilo, zda tento počet bude u experimentální skupiny nižší. Konečně, hodnocení může mít jako cílový ukazatel invaliditu, například porovnání počtu jednotlivců s postupující invaliditou ve dvou skupinách.

Cílový ukazatel, tj. cíl studie, je striktně spojen s fází klinického výzkumu. Jak bylo uvedeno v úvodním článku tohoto vydání MS in focus, studie fáze I jsou ty, jejichž cílem je vyhodnotit bezpečnost a snášenlivost nového léku. Mohou to být nekontrolované otevřené studie stejně jako malé kontrolované studie. Obvykle jde o malou skupinu subjektů, u které je zahájena experimentální léčba v malých dávkách. Subjekty mohou být zdraví dobrovolníci, nemocní lidé, kteří nemají jinou možnost léčby nebo jsou tyto jejich možnosti omezené (u RS může jít například o lidi s primární progresivní RS), nebo lidé s podobným onemocněním, například jiným autoimunitním onemocněním. Následně se dávka u stejné skupiny nebo u nezávislé skupiny subjektů zvyšuje, dokud není dosaženo určitého cílového ukazatele nebo nejsou pozorovány nějaké nepříznivé účinky. Po jednorázovém nebo vícenásobném podání dávky léku je často prováděna farmakokinetika (obor farmakologie zabývající se způsobem, jakým jsou léky přijímány do těla, jak se v něm pohybují a jsou z něj vylučovány), aby se objasnil metabolismus léku.

Studie fáze II jsou často nazývány studiemi důkazu koncepce, protože jejich cílem je vyhodnotit, zda nový lék nějak působí; takže primárním cílovým ukazatelem těchto studií bude instrumentální nebo laboratorní marker, který dokáže poskytnout první indikaci o působení léku. Studie fáze III hodnotí účinnost nového léku, tj. je navržena tak, aby bylo možno zjistit, zda bude lék schopen zlepšit kvalitu života nebo prodloužit dobu přežití (u smrtelných chorob). Pokud jde o RS, budou cílové ukazatele studií fáze III souviset s kvalitou života subjektů, obvykle počtem relapsů a rizikem postupu invalidity.

Měřítka účinku léčby

Jakmile je stanoven a definován cílový ukazatel, je nutno rozhodnout o měřítku účinku léčby, které vyčíslí, do jaké míry léčba zabírá. Odhady účinku léčby lze zařadit do dvou hlavních kategorií: absolutní měřítka nebo relativní měřítka. Pro pochopení jejich významu je užitečné uvést jako příklad výsledky pěti registračních placebem kontrolovaných klinických hodnocení v oblasti RS, která vedla k registraci natalizumabu, interferonu beta-1 a (nitrosvalově a podkožně) glatiramer acetátu a interferonu beta-1 b, jak ukazuje tabulka.

Absolutním měřítkem účinku léčby je absolutní redukce rizika (ARR): představuje jednoduše rozdíl mezi počtem relapsů v kontrolní skupině a počtem relapsů v léčené skupině. Výhodou účinku léčby měřeného pomocí ARR je to, že jej lze snadno vypočítat a interpretovat, přičemž jasně odráží obě základní rizika – riziko absence léčby a riziko redukce spojené s léčbou léky. Hlavním omezením této metody při odhadu účinku léčby je skutečnost, že výrazně závisí na hodnotě referenční skupiny: je-li počet relapsů nebo míry postupu v referenční skupině nízký, bude nutně nízký i ukazatel ARR.

Druhým absolutním měřítkem účinku léčby je počet nemocných, které je nutno léčit (ukazatel NNT): je číselně definován jako převrácená hodnota ARR a lze jej vyjádřit jako počet lidí, které je nutno léčit nikoli kontrolní léčbou, ale určitým lékem, aby se zabránilo negativní příhodě (např. relapsu nebo progresi). Například při hodnocení natalizumabu (první sloupec) byla roční redukce rizika po dvou letech léčby natalizumabem 0,50 relapsu/osoba/rok; hodnota NNT tedy byla 1 : 0,50 = 2. To znamená, že v průměru zabrání relapsu u každého druhého jednotlivce léčeného natalizumabem po dobu dvou let.

Relativní měřítka, relativní riziko a relativní redukce rizika – jsou nejrozšířenějšími měřítky pro vyčíslení účinků léčby. Relativní riziko relapsu je vyjádřeno jako poměr počtu relapsů v léčené a kontrolní skupině. Relativní redukce rizika se vypočítá obdobně, a to odečtením relativního rizika od hodnoty 1. Relativní riziko a relativní redukce rizika se snadno vypočítávají a interpretují a jsou obsaženy ve standardním statistickém softwaru. Tato relativní měřítka jsou také méně závislá na počtu příhod v souvislosti s měřeným cílovým ukazatelem ve skupině s placebem a na rozdíl od ukazatele ARR poskytují jednorázový odhad účinku léčby, který zůstává stabilní ve všech populacích RS s proměnlivým výchozím rizikem.

Maria Pia Sormani, oddělení zdravotnických věd – DISSAL, Janov, Itálie

MS in focus, ročník 17*2011, str. 18–20

Přeložila Karolína Soukalová

 

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • roche2
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp