Hlavní informace

Jak rozpoznat ataku

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Ataku (relaps) definujeme jako náhlé nebo postupné zhoršení neurologických potíží, které mají odpovídající nález při objektivním neurologickém vyšetření. Znamená to tedy, že zhoršení, které pacient pociťuje, musí být doprovázeno potvrzením při neurologickém vyšetření. I když v současné době v rámci diagnostiky a terapie nemůžeme vyloučit nebo ignorovat i ataky proběhlé, které mají čistě vyjádření v popisu pacienta (anamnestické ataky) a které s odstupem času již nemají objektivní neurologický nález.

 

rozpoznej-ataku

 

 

Vedle těchto atak existují tzv. příznaky nemoci (multiple sclerosis symptoms), které představují různé projevy v oscilující intenzitě – v závislosti na únavě nebo přehřátí organismu (Uthoffův fenomén). Ataku může vyvolat psychické či fyzické trauma, očkování (vakcinace), infekce a jiné endo- či exogenní faktory, u infekcí pozor na zhoršení či objevení nových neurologických příznaků, zvláště v souvislosti s teplotami. Nejedná se o skutečnou ataku, ale tzv. pseudoataku vznikající v průběhu infekce, která zpravidla odezní po skončení infekce. Pokud neodezní, můžeme hovořit o infekčně navozené atace.

Co se týče tíže atak, existuje řada kritérií, podle kterých lze tíži zhodnotit, objektivní kritéria jsou dána objektivním neurologickým vyšetřením, se stanovením postižení funkčních neurologických systémů v rámci tzv. EDSS škály (expanded-disability-state-scale examination), ale také méně objektivními
parametry, jako jsou zachování pracovních schopností, míra ovlivnění denních aktivit, popř. vyžádání podání systémových kortikosteroidů či vyžádání jejich podání za hospitalizace.

Podle mezinárodních doporučení a nomenklatury pro to, aby se zhoršení objektivního neurologického stavu mohlo definovat jako ataka, musí potíže přetrvávat nejméně 24 hodin, interval mezi dvěma atakami (aby šlo o 2 ataky, nikoliv o 1 kumulovanou), musí být delší než 30 dní a jejich výskyt nesmí být hodnocen v rámci probíhající infekce.

Co je důležité vědět ze strany pacienta s onemocněním RS?

Je potřeba si uvědomit, že imunitní systém a nervová soustava jsou v těsném propojení a reagují stejně tak na fyzické, jako na psychické podněty. Jinými slovy, pokud se objeví nějaký neznámý nebo nový příznak či změna v charakteristice stávajících příznaků, je potřebné, aby si pacient v takové situaci dopřál více odpočinku včetně spánku a pakliže potíže přetrvávají či stupňují se, vyhledal co nejdříve svého ošetřujícího neurologa, který zhodnotí stav a zajistí adekvátní péči včetně terapie.

Je důležité také vědět, že vedle již zmíněných projevů nemoci může ale jít pouze o nežádoucí účinek léčby, proto je potřeba na tuto skutečnost pamatovat nejen ze strany lékaře, ale i pacienta, aby byl vnímavý a byl připraven na nové, dosud neznámé symptomy lékaře upozornit. Příkladem může být zhoršení zrakové ostrosti nebo zhoršení zraku při léčbě fingolimodem anebo v důsledku makulárního edému, příp. progresivní multifokální leukoencefalomyelopatie (PML), což je závažný progresivní zánět CNS při léčbě (např. natalizumabem, fingolimodem nebo dimethylfumarátem). Mezi další nežádoucí účinky mohou patřit zažívací potíže (vč. pocitu na zvracení) při iniciální léčbě dimethylfumarátem, zčervenání v obličeji, vypadávání vlasů nebo bolesti hlavy a závratě v důsledku hypertenze při léčbě teriflunomidem. Dnes jsou velmi dobře známé i tzv. chřipkové příznaky (bolesti svalů, kloubů, třesavka, zimnice, teploty) v důsledku podání interferonu beta 1a nebo 1b, příp. celková reakce s bušením srdce a pocením po aplikaci glatiramer acetátu (která je spíše výjimečná). Přestože uvedené nežádoucí účinky nemají zpravidla charakter neurologického postižení, je dobře o nich vědět v rámci diferenciální diagnostiky ataky, zejména v případě PML.

Jak vypadají nejtypičtější příznaky ataky?

Jak bylo výše řečeno, při atace mohou být postiženy jednotlivé funkční systémy, které jsou při diagnostice nemoci vyhodnocovány v rámci tzv. Kurtzkeho škály EDSS

(viz www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/10-2-3-30-Functional_Systems_Kurtzke_Form.pdf).

1) Příznaky pyramidové – patří sem postižení hlavní motorické dráhy (hybnosti), tedy přítomnost centrální parézy (poruchy hybnosti) a její tíže.

2) Příznaky mozečkové – poškození mozečku se vztahuje zejména k funkcím souvisejícím se stabilitou a koordinací pohybu. Především jde o poruchy stoje a stability v chůzi, neschopnosti provést přesně koordinovaný pohyb (např. uchopení sklenice) a také závratě, které jsou nerotačního charakteru a projevují se nestabilitou, tahem a tendencí k pádům dozadu.

3) Příznaky kmenové – patří sem nejčastěji dvojité vidění (diplopie) v důsledku ztráty schopnosti koordinovaných pohybů očních bulbů včetně poruchy schopnosti zaostření při rychlejším přiblížení a oddálení pohledu. „Roztřesenost“ vnímaného obrazu může být způsobena tzv. nystagmem, který má původ jak v zánětlivých ložiscích mozkového kmene, tak i mozečku. Kombinovaným častým projevem diplopie a nystagmu je tzv. internukleární oftalmoparéza. Kmenové příznaky mohou mít stejně jako míšní ložiska obraz jak výrazného motorického, tak senzitivního postižení (např. dotykového či termického čití ad.). K dalším příznakům patří postižení trigeminu, mimické inervace, dysartrie, poruchy sluchu, polykání či mluvení.

4) Příznaky senzitivní – k nim řadíme jednotlivé poruchy čití (dotykové, termické (teplo–chlad), schopnost vnímat vibraci, polohocit a pohybocit). Projevem postižení v prvním stadiu jsou iritační projevy – parestézie (brnění), dysestézie (nepříjemné vjemy vyvolané dotykem), různé tlakové až bolestivé vjemy, které souhrnně označujeme jako centrální neuropatická bolest. Při předklonu hlavy často pacient pozoruje silnou elektrizující bolest mající charakter elektrického výboje vystřelujícího z oblasti šíje podél páteře do končetin (Lhermittův příznak).

5) Příznaky sfinkterové – mezi další patří příznaky sfinkterové, příp. sexuální, ať už je to urgence (nutkavé močení), jindy naopak retence (neschopnost či obtížnost zahájení mikce a vyprázdnění stolice). Častým jevem je i slabý proud moči a problematické ukončení mikčního děje (po vymočení dochází k následnému odkapávání moči). Důsledkem uvedených obtíží je tzv. detrusoro-sfinkterová dyssynergie a její diagnostika a léčba spadá do kompetence poučeného urologa.

6) Příznaky zrakové – zpravidla jde o snížení zrakové ostrosti na jednom oku v důsledku zánětu očního nervu. Problémem mohou být i výpadky zorného pole (skotomy). Méně častým příznakem může být ztráta barevného vidění, barvocitu.

7) Příznaky mentální a kognitivní – únava, neschopnost se koncentrovat, zhoršení paměti, prodloužení reakční doby (např. při řízení motorových vozidel), deprese či euforie. Řadu příznaků většinou odhalí až příslušné testy či psychiatrické vyšetření.

Vedle těchto funkčních systémů se v rámci rozšířené škály disability hodnotí schopnost chůze, tedy kolik je schopen člověk ujít bez nutnosti odpočinku v metrech. Tyto parametry funkčního zhodnocení a mobility dávají výsledný stupeň na škále EDSS a pomáhají lékaři se zorientovat, zda došlo ke zhoršení nemoci či nikoliv.

Výše uvedený výčet příznaků je uveden spíše kategoricky v rámci hodnocení typu a tíže ataky, ovšem ataka může mít daleko rozsáhlejší pestrost ve svých projevech, a proto každé podezření na zhoršení neurologického stavu a příznaků trvajících déle než 24 hodin, které nejsou vázány na infekci či zánětlivé onemocnění, je potřeba řešit se specializovaným neurologem v RS centru.

Kontakt:

Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., zástupce přednosty a vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění

Neurologická klinika LF UP a FN, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

tel.: +420 588 443 414

fax: +420 588 443 436

e-mail: jan.mares@upol.cz

e-mail: janmaresh@seznam.cz

web: http://mscentrum.upol.cz

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • roche2
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp