“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

roska 30 let
šipka
 
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Příspěvek na péči - aktualizováno 19. 3.

Příspěvek na péči - aktualizováno 19. 3.Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Tato pomoc může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb, nebo osobou blízkou (např. rodinnými příslušníky, blízkými přáteli,…)

Podání žádosti

Žádost o příspěvek na péči se podává na krajské pobočce úřadu práce – kontaktním pracovišti - podle místa trvalého bydliště.

Písemná žádost o příspěvek na péči se podává na vyplněném tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu MPSV). K žádosti se přikládá také vyplněný formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“, kde jsou uvedeny všechny osoby nebo poskytovatelé sociálních služeb, kteří budou péči vykonávat.

Žádost je možné podat také elektronicky, je proto však nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Elektronické podání či stažení žádosti je možné zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci

Průběh řízení

Podáním písemné žádosti na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého v místě trvalého pobytu žadatele, se zahajuje řízení o přiznání příspěvku na péči.
Sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce provede pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Konkrétně tzn., že žadatele navštíví sociální pracovník – doma, nebo v místě pobytové služby – a dotazy, týkajícími se zvládání právě výše uvedených 10 základních životních potřeb, zjišťuje faktickou situaci žadatele.

Pro posuzování stupně závislosti hodnotí sociální pracovník schopnost zvládání základních životních potřeb, 10 ucelených úkonů z oblasti každodenního života

 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)

 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)

 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)

 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)

 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)

 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)

 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)

 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)

 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)

 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Způsob hodnocení schopnosti zvládat tyto základní životní potřeby stanoví Vyhláška č. 505/2006 Sb. Co konkrétně bude sociální pracovník zjišťovat, popisuje Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Výsledky tohoto sociálního šetření, spolu s doloženým nálezem zdravotního stavu žadatele, poté krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a požádá o posouzení stupně závislosti žádající osoby. Na základě tohoto posudku poté krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí, zda-li příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni závislosti, či nikoliv.

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání prostřednictvím úřadu, který ho vydal. O odvolání dále rozhoduje MPSV.

Stupně závislosti

Stupeň I – lehká závislost – nezvládání 3 nebo 4 základních životních potřeb

Stupeň II – středně těžká závislost – nezvládání 5 nebo 6 základních životních potřeb

Stupeň III – těžká závislost – nezvládání 7 nebo 8 základních životních potřeb

Stupeň IV – úplná závislost – nezvládání 9 nebo 10 základních životních potřeb

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • *9 900 Kč (**13 900 Kč), jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • *13 200 Kč (**19 200 Kč), jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • *8 800 Kč (**12 800 Kč), jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • *13 200 Kč (**19 200 Kč), jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

* v pobytových zařízeních,
** pro osoby, kterým nejsou poskytovány sociální služby

Zdravotní a sociální pojištění pro osoby pečující

Zákon vymezuje osoby, za které platí zdravotní a sociální pojištění stát. Mezi ně patří také osoby, které:

 • pečují o dítě mladší desíti let v I. stupni závislosti
 • pečují o osobu jakéhokoli věku v II., III. a IV. stupni závislosti

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojišťovně je třeba doložit potvrzení úřadu práce (vydá vám ho spolu rozhodnutím o přiznání příspěvku na péči), které by mělo obsahovat informace o osobě, o kterou pečujete, včetně přiznaného stupně závislosti a období poskytování péče. Dodat byste ho měli do osmi dnů ode dne, kdy úřad příspěvek přiznal. Zdravotní pojištění za vás od toho momentu platí stát.

Reagovat musíte, pokud je osoba, o kterou pečujete, v nemocnici. Pokud hospitalizace trvá déle než kalendářní měsíc, příspěvek na péči jí nenáleží a vy tudíž nemáte o koho pečovat. Proto se pro zdravotní pojišťovnu stáváte osobou bez zdanitelných příjmů. V tomto případě musíte provést jednu z variant, aby vám na zdravotním pojištění nevznikl dluh:

 1. uhradit minimální zálohu, která
 2. evidovat se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V tom případě za vás zdravotní pojištění opět hradí stát.

Sociální pojištění

Povinnost hradit sociální pojištění mají pouze zaměstnanci a OSVČ. Ostatní, například osoby bez zdanitelných příjmy, tato povinnost nemají. Ani jako osoba pečující o osobu závislou na péči tedy nemusíte sociální pojištění platit a neplatí ho za vás ani stát. Pokud ale není sociální pojištění hrazeno, nezapočítávají se vám žádné „roky“, které budete v budoucnu potřebovat při výměře důchodu!!!

Jako osobě pečující se vám doba, po kterou pečujete (o osobu mladší desíti let v I. stupni závislosti nebo jakéhokoliv věku v II., III. a IV. stupni závislosti), ale započítává do doby potřebného pojištění na důchod jako takzvaná náhradní doba pojištění. V praxi se tedy roky, kdy jste se starali např. o nemocnou maminku, berou stejně, jako kdybyste byli zaměstnaní nebo si vydělávali podnikáním.

Nárok na započtení náhradní doby nevznikne automaticky! Na Okresní správě sociálního zabezpečení je nutné podat návrh na vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče – a to nejdříve po skončení péče a maximálně do dvou let od jejího ukončení.

Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče

Protože se období, kdy pečujete o blízkou osobu, bere jako náhradní doba pojištění, je to z hlediska nároků na výplatu „plnění z povinného pojištění“ totéž, jako byste sociální pojištění platili.

Pokud tedy péči ukončíte a necháte se zapsat do evidence uchazečů na úřadu práce, nárok na podporu v nezaměstnanosti budete mít. Podmínkou ale je, že jste během dvou let předcházejících zařazení do evidence platili sociální pojištění (nebo „byli náhradně pojištěni“) aspoň dvanáct měsíců.

Výše podpory se počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku.