“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Parametrické vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Roska Praha vás zve na ergoterapie
28
Roska Praha vás zve na ergoterapie
29
Roska Praha vás zve na ergoterapie
30 31
PŘIPOMÍNKA - 22. NÁRODNÍ KONFERENCI „MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“
1 2
3 4 5
Pozvánka - Roska Kroměříž vás zve akci ,,Rozsviťme Česko"
6 7 8 9
10 11 12
Roska Praha vás zve na arteterapii
13 14 15 16
17 18 19
Roska Liberec vás zve na ,,Rozsvítíme ČR"
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
20 21 22 23
24 25 26
Roska Praha vás zve na arteterapii
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Práva pacientů > Odmítnutí přijetí pacienta do péče. Ukončení péče o pacienta.

Odmítnutí přijetí pacienta do péče. Ukončení péče o pacienta.

Pacient má právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje péči příslušného poskytovatele. Poskytovatel může odmítnout přijetí pacienta do péče nebo péči o pacienta ukončit pouze v případech předvídaných zákonem. Platí svobodná volba, nikoli příslušnost poskytovatele podle spádového území. Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče nebo její ukončení posuzuje poskytovatel, který je také povinen vydat pacientovi písemnou zprávu s uvedením důvodu odmítnutí nebo ukončení.

Podmínky odmítnutí přijetí pacienta do péče

Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud:

  • přijetím pacienta by bylo překročeno únosné pracovní zatížení (překročenímúnosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým);
  • jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické avěcné vybavení zdravotnického zařízení ;
  • vzdálenost místa pobytu pacienta by neumožňovala v případě poskytovánízdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návstěvní služby; není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Podmínky ukončení péče o pacienta

Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že

  • prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele;
  • pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb (neplatí, jde-li oregistrujícího poskytovatele);
  • pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb;
  • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně asoustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup (pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas) nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem;
  • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotníchslužeb (to neplatí v případě, že neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta).

Doktor převáží pacienta na lůžku.jpg

Ve všech případech nesmí ukončením péče dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta. Uvedená podmínka významně limituje poskytovatele při rozhodování, jež by k ukončení péče vedlo.

Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče nebo ukončit péči o pacienta, který neposkytuje součinnost nebo porušuje pokyny stanovené lékařem, jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem.

Výhrada svědomí

Ve výjímečných případech může zdravotnický pracovník odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, a to v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání. O této skutečnosti je povinen informovat svého zaměstnavatele, který zajistí pacientovi jiného zdravotnického pracovníka. Nemůže-li poskytovatel zajistit jiného zdravotnického pracovníka, musí být zajištěn jiný poskytovatel, který danou zdravotní službu poskytne, pokud pacient zajištění jiného poskytovatele neodmítne. Odmítnutím poskytnutí zdravotních služeb pacientovi nesmí být ohrožen život nebo vážně ohroženo jeho zdraví.