“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Roska Praha vás zve na ergoterapie
28
Roska Praha vás zve na ergoterapie
29
Roska Praha vás zve na ergoterapie
30 31
PŘIPOMÍNKA - 22. NÁRODNÍ KONFERENCI „MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“
1 2
3 4 5
Pozvánka - Roska Kroměříž vás zve akci ,,Rozsviťme Česko"
6 7 8 9
10 11 12
Roska Praha vás zve na arteterapii
13 14 15 16
17 18 19
Roska Liberec vás zve na ,,Rozsvítíme ČR"
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
20 21 22 23
24 25 26
Roska Praha vás zve na arteterapii
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůckuNa příspěvek na zvláštní pomůcku má podle zákona 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nárok osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Příspěvek na zvláštní pomůcku se podle zákona poskytuje na 5 let, v případě příspěvku na nákup motorového vozidla na 7 let.

Příspěvek je příjemce povinen využít na pořízení zvláštní pomůcky do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP.

Komu je příspěvek určen

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou vypsány v příloze k zákonu 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením:

I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku **

 1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:
  1. anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
  2. funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
  3. anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,
  4. funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
  5. ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
  6. ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
  7. těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
  8. disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
  9. anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
  10. anatomická nebo funkční ztráta končetiny,
  11. anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin,
  12. anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,
  13. anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla.
 2. Těžké zrakové postižení, za které se považuje:
  1. úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
  2. praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
  3. těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02),
  4. ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.
 3. Těžké sluchové postižení, za které se považuje:
  1. oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,
  2. oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70 - 90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 - 90 %, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně (z 10 - 15 %), přes používání kompenzační pomůcky nebo po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,
  3. těžká forma hluchoslepoty, kombinované těžké postižení sluchu a zraku, funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu v rozsahu 56 - 69 dB, ztráta slyšení 65 - 84 % až ztráta sluchu v rozsahu oboustranné hluchoty a ztráta zraku v rozsahu těžké slabozrakosti obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02).
 4. Zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti, za které se považuje:
  1. ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést revaskularisaci nebo tato selhala,
  2. chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3,
  3. lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),
  4. nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky,
  5. Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,
  6. srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce,
  7. implantace dlouhodobých podpor oběhu,
  8. srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV,
  9. srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III,
  10. srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroergometrického vyšetření s dokumentovaným VO2max ≤ 14 ml/kg/min, nebo u dítěte < 50 % předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte,
  11. těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT),
  12. těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV).
 5. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se považují:
  1. zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i), l) a m),
  2. těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

II. Zdravotní stav vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace)

 1. duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky,
 2. hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi,
 3. těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen osobám starším 1 roku, pouze příspěvku na motorové vozidlo,, úpravu bytu, schodolez, stropní zvedací systém, svislou zdvihací plošinu, šikmou zvedací plošinu, nebo schodišťovou sedačku – zde je příspěvek poskytován osobám starším 3 let. Příspěvek na pořízení vodícího psa může získat osoba starší 15 let.

Žádost

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku se podává na krajské pobočce úřadu práce – kontaktním pracovišti - podle místa trvalého bydliště, nejlépe společně se žádostí o průkaz OZP.

O příspěvek na zvláštní pomůcku je možné požádat též na pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců přede dnem zahájení řízení o poskytnutí příspěvku (podáním žádosti). Při posuzování zdravotního stavu žadatele je ale vždy rozhodující stav, který byl aktuální v době zakoupení pomůcky!

Písemná žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku se podává na vyplněném tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu MPSV).

Žádost je možné podat také elektronicky, je proto však nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Elektronické podání či stažení žádosti s přílohami je možné zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku

K žádosti je v určitých nutné ještě doložit doklad o výši čtvrtletních příjmů žadatele a osob společně posuzovaných.

Do příjmů se započítává:

 • Váš invalidní důchod za posledního čtvrt roku - potvrzení není nutné dodávat, úřad práce si údaj zjistí sám ze systému
 • invalidní důchod manželky také za poslední 3 měsíce
 • Vaše mzda za posledního čtvrt roku, pracujete-li.
 • Potvrzení Vám vystaví zaměstnavatel, účtárna.
 • Mzda manželky za stejné časové období, pokud je zaměstnaná.
 • Peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek - potvrzení o těchto dávkách není nutné dodávat, úřad práce si aktuální výši zjistí sám.
 • OSVČ dokládají kopii daňového přiznání a na úřadě práce také vyplňují k příjmům další speciální formulář.
 • Do příjmů není započítáván příspěvek na péči.
 • U příspěvku na zvláštní pomůcku motorové vozidlo musí žadatel rovněž vyplnit a podepsat majetkové prohlášení.

Výše příspěvku

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 po sobě jdoucích kalendářních měsících překročit částku 800 000 Kč. V případě, že byl poskytnut příspěvek na pořízení svislé nebo šikmé zdvihací plošiny, je částka 850 000 Kč.

Pokud osoba, které byl příspěvek vyplacen, zemře, nevzniká povinnost příspěvek ani jeho poměrnou část, vracet.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku

 • Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.

 • Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.

 • Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.

 • Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč, se zvyšujícím se příjmem se snižuje. Nejnižší výše dávky je 100 000 Kč.

 • Limity: Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení „plošiny“. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

Typy pomůcek

Příspěvek může být přiznán pouze na takovou pomůcku, kterou plně ani částečně nehradí ani nezapůjčuje příslušná zdravotní pojišťovna.

Příspěvek je určen na zvláštní pomůcku v základním provedení, která plně vyhovuje vašemu zdravotnímu stavu a je zároveň ekonomicky co nejméně náročná.

 • Příspěvek na zvláštní pomůcku v případě svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny je možné poskytnou jen tehdy, kdy odstranění bariéry není možné dosáhnout pomocí schodolezu.

 • Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku určen pro instalaci stropního zvedací systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, nebo schodišťové sedačky, je vždy nutné spolu se žádostí doložit i souhlas vlastníka nemovitosti s touto instalací (není-li vlastníkem sám žadatel).

 • Pokud se se jedná o stropní zvedací systém, svislou zdvihací plošinu, šikmou zvedací plošinu, nebo schodišťovou sedačku, spolu se žádostí je třeba doložit také 2 návrhy řešení pro odstranění bariéry (tedy např. nabídky 2 různých výrobců), vč. uvedené ceny.

Poskytované zvláštní pomůcky podle zdravotních indikací

Jednotlivé zdravotní indikace a k nim příslušné možné zvláštní pomůcky přesně stanovuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. - Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku

V tomto článku shrnu pouze pomůcky, které lze žádat na základě tělesného postižení (tzv. těžkých vad nosného a pohybového ústrojí) a těžkého zrakového postižení:

I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

 1.  Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy** k zákonu 329/2011 Sb., jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
  1. dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
  2. stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC;
   (pozn.: jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod. Je vždy třeba doložit co nejpodrobnější rozpis prací a materiálu. Týká se opravdu jen výše uvedeného, tedy koupelny a WC včetně rozšíření dveří – příspěvek není možné využít např. na přestavbu kuchyně, úpravu balkónových či terasových dveří atd.)
 2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) přílohy k zákonu 329/2011 Sb., jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
  1. speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem hlavy.
 3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) přílohy k zákonu 329/2011 Sb., jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
  1. nájezdové ližiny,
  2. přenosná rampa,
  3. schodolez,
  4. svislá zdvihací plošina, včetně instalace,
  5. šikmá zvedací plošina, včetně instalace,
  6. stropní zvedací systém, včetně instalace,
  7. roštová rampa, včetně instalace.
 4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) přílohy k zákonu 329/2011 Sb., jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
  1. stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.
 5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d), i) a l) přílohy k zákonu 329/2011 Sb., je určena tato zvláštní pomůcka:
  1. schodišťová sedačka, včetně instalace.

II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám

 1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy** k zákonu 329/2011 Sb., jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
  1. kalkulátor s hlasovým výstupem,
  2. digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
  3. speciální programové vybavení pro zrakově postižené,
  4. elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek,
  5. multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené,
  6. měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem.
 2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy k zákonu 329/2011 Sb., jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
  1. vodicí pes,
  2. psací stroj pro nevidomé,
  3. popisovací kleště pro nevidomé,
  4. indikátor barev pro nevidomé,
  5. braillský displej pro nevidomé,
  6. tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
  7. hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé,
  8. digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem.
 3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy k zákonu 329/2011 Sb., je určena tato zvláštní pomůcka:
  1. diktafon.
 4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) přílohy k zákonu 329/2011 Sb., jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
  1. kamerová zvětšovací lupa,
  2. digitální zvětšovací lupa.

Příspěvek na automobil

Patří též mezi „příspěvky na zvláštní pomůcku“, při žádosti o něj se podává na Úřadě práce stejná žádost. Platí zde ale určité odlišnostti.

Na příspěvek na automobil má nárok osoba starší 3 let s těžkým omezením pohybu nebo těžkou či hlubokou mentální retardací. Podle přílohy k zákonu 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením jsou to tyto zdravotní stavy:

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se považují:

 1. zdravotní postižení uvedená v příloze zákona 329/2011 Sb. , v bodě 1 písm. a), b), d) až i), l) a m), konkrétně to jsou:
  1. anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

  2. funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

  3. funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

  4. ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

  5. ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

  6. těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

  7. disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

  8. anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

  9. anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,

  10. anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla.

 2. těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

  V případě roztroušené sklérózy se často používá pojem paréza (částečná neschopnost nebo větší slabost aktivního volného pohybu), který ale není totéž, co plegie (úplná ztráta hybnosti končetiny). V praxi to znamená, že lidé, kteří ujdou s oporou např. chodítka opravdu jen pár kroků, fakticky nemají podle zákona na tento příspěvek nárok. Nespňují zákonnou podmínku pro udělení příspěvku na automobil. Musí se jednat o těžkou parézu, těžké postižení, nebo úplnou plegii. Tento údaj se pak také nejčastěji objevuje v zamítavých Rozhodnutích o odvoláních (stejně jako v případě zdvihacích plošin apod.)

Výše příspěvku na automobil

Maximální výše příspěvku činí 200 000 Kč a žádat o něj je možné vždy po uplynutí 7 let.

Od 1. 1. 2018 se již neposuzují četnost a důvody dopravy ani sociální a majetkové poměry žadatele a jeho rodiny.

Pro výpočet výše příspěvku na auto je třeba spočítat životní minimum jednotlivce či rodiny v případě společně posuzovaných osob a porovnat ho s příjmy stanovenými legislativou:

 1. 200 000,- Kč – je-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob nižší nebo roven 8násobku životního minima nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě
 2. 180 000,- Kč – je-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 8násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 9násobku
 3. 160 000,- Kč – je-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 9násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 10násobku
 4. 140 000,- Kč – je-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 10násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 11násobku
 5. 120 000,- Kč – je-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 11násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 12násobku
 6. 100 000,- Kč – je-li příjem žadatel, příp. společně posuzovaných osob vyšší než 12násobek životního minima.

Příspěvek na osobní automobil je povinné využít ve lhůtě 3 měsíců od jeho vyplacení úřadem. Úřad práce ale také může určit jinou lhůtu (zpravidla povolit její prodloužení). A to nejčastěji v případech, kdy si příjemce nechává automobil rovnou přestavět, např. na ruční řízení, nebo se čeká na další příspěvky (nadací apod.)

Příspěvek na zvláštní pomůcku – automobilu na leasing

Při nákupu vozidla na leasing se do doby, dokud není vůz splacen, nestává majitelem vozu klient, ale leasingová společnost. Z tohoto důvodu není možné příspěvek na zvláštní pomůcku motorové vozidlo přiznat. Bezprostředně po použití příspěvku se totiž klient (oprávněná osoba) podle zákona musí stát majitelem vozu.

Úprava automobilu

Další možný příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky lze využít k úpravě auta (na ruční ovládání, nakládání vozíku apod.). Jeho maximální výše činí 350 000 Kč s 10 % spoluúčastí žadatele. Pokud je cena úpravy nižší než 24 000 Kč, příspěvek se poskytne pouze v případě, že žadatel prokáže nízké příjmy.

Odpočet DPH

Pokud vám byl přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo, můžete si na finančním úřadě dle místa vašeho trvalého bydliště požádat o vrácení DPH.

Je proto nutné, aby byl prodejce plátcem DPH a vystavil vám o tom potvrzení.

Jak u vozidla zcela nového, tak i ojetého, činí výše vrácené DPH ze zákona 100%, nejvýše však 100 000 Kč na 1 auto po dobu 7 let.

Vrácení DPH finančním úřadem se vztahuje jen na vozidlo, na které byl přiznán příspěvek z úřadu práce. Osobám, které zakoupily automobil bez příspěvku od ÚP, se DPH nevrací, i když vlastní průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením dle zákona uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.

Vrácení DPH finančním úřadem dle trvalého bydliště žadatele je možné pouze u osobního automobilu (na který byl poskytnut příspěvek z úřadu práce). Na žádnou jinou kompenzační pomůcku nelze vrácení peněz za DPH požadovat.

Odvolání

Proti rozhodnutí máte právo se písemně odvolat zpět k ÚP, a to do 15 dní ode dne doručení, včetně víkendů. Odvolání se podává k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce (resp. kontaktního místa), která vydala rozhodnutí.

Lhůta na vydání rozhodnutí v odvolacím řízení činí 90 dnů, lhůta na zpracování posudku LPS MPSV činí 60 dnů (lze ze závažných důvodů o 30 dnů prodloužit). Celková lhůta odvolacího řízení je tedy 150 dnů (popř. 180 dnů v případě prodloužení ze závažných důvodů).

V případě, že nebudete spokojeni ani s výsledkem odvolacího řízení, je možné dále podat správní žalobu ke krajskému soudu dle místa svého trvalého bydliště (v případě, že máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu v Praze); žalobu lze podat do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení. Žaloba (včetně případných příloh) se zasílá ve dvou vyhotoveních.

Z praxe se doporučuje využít práva odvolání pouze při nepřiznání příspěvku. Odvolání kvůli nízké přiznané finanční částce může podle zákona vést k přehodnocení celého případu a ke snížení částky přiznané původně.

Podání správní žaloby je smysluplné v případech, kdy se domníváte, že došlo k pochybení v průběhu řízení, že správní orgán opomenul některý z doložených fakt apod.