“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
30 1 2 3 4 5
6 7
Unie ROSKA – reg. ogr. ÚSTÍ nad ORLICÍ, z.p. s. – Přírodní léčba a RS
Text Roska Hradec Králové vás zve na preocvičoví jemné motoriky
8 9 10 11 12
13 14
Roska Liberec vás zve na přednášku
15 16 17 18
Roska Hradec vás zve na akci,,Trousíme se ke slunečnicím"
19
20
Rozsviťme Brno
21 22
Roska Praha vás zve na ergoterapie
23
Roska Praha vás zve na ergoterapie
24
Roska Praha vás zve na ergoterapie
25
Pozvánka - Trousíme se do Břevnovského kláštera
Roska Praha vás zve na ergoterapie
Trousíme se - Břevnovský klášter
26
Roska Praha vás zve na ergoterapie
27
Roska Praha vás zve na ergoterapie
28
Roska Praha vás zve na ergoterapie
29
Roska Praha vás zve na ergoterapie
30 31
PŘIPOMÍNKA - 22. NÁRODNÍ KONFERENCI „MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Evidence na ÚP

Evidence na ÚPEVIDENCE NA ÚŘADU PRÁCE

K získání nároku na podporu v nezaměstnanosti je nutné být v předchozích alespoň dvanácti měsících důchodově pojištěn, a to během dvou let před registrací do evidence úřadu práce. Účast na pojištění je možné získat zaměstnáním (ze kterého se odvádí sociální pojištění), samostatnou výdělečnou činností, nebo dobrovolným důchodovým pojištěním.

Evidence na úřadu práce je Vaše právo, nikoliv povinnost. Máte-li zájem o zprostředkování zaměstnání úřadem práce, podáte žádost u místně příslušného úřadu práce podle místa Vašeho trvalého pobytu.

Pokud tak učiníte do tří pracovních dnů od skončení pracovního poměru, naváže doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem následujícím po skončení pracovního poměru. Poté můžete žádost o vzetí do evidence podat kdykoliv s tím, že doba vedení v evidenci je od data podání žádosti.

Podpůrčí doba

Rozhodující je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o odporu v nezaměstnanosti.

 • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
 • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku,
 • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Uchazečům o zaměstnání, kteří mají nárok na odstupné od bývalého zaměstnavatele, se ale podpora nevyplácí okamžitě. Poskytuje se až po uplynutí doby, která se stanoví podle počtu násobků průměrného výdělku, z něhož byla odvozena zákonná výše odstupného.

Nárok na novou podpůrčí dobu

Uchazeč, který vyčerpal celou podpůrčí dobu (tedy 5, 8 nebo 11 měsíců), má nárok na další podporu v nezaměstnanosti, jen pokud znovu získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činnost dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu (5, 8 11 měsíců). Naopak, pokud pracoval nebo podnikal méně než 3 měsíce, má nárok jen na zbývající nevyčerpanou část podpůrčí doby.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory se určí procentní sazbou z posledního výdělku zaměstnance nebo vyměřovacího základu OSVČ.

Výše podpory v nezaměstnanosti činí:

 • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • třetí a čtvrtý měsíc 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • po zbývající podpůrčí dobu (celkem pět, osm nebo jedenáct měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Důležité je vědět, že se posuzuje způsob ukončení posledního zaměstnání! Pokud bylo ukončeno výpovědí zaměstnancem nebo dohodou, přísluší podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve výši 45% z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním ukončeném zaměstnání. Rozdíl je, pokud je v dohodě uvedeno, že pracovní poměr končí ze zdravotních důvodů – toto tvrzení je nutné doložit zdravotním posudkem (např. nevhodnost práce uvedena v lékařské zprávě)! V tomto případě má uchazeč o zaměstnání nárok na výši podpory od 65%.

Průměrný čistý výdělek uchazeče se počítá z posledního zaměstnání, a pokud se jedná o OSVČ, pak z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Osoby samostatně výdělečně činné musí samozřejmě výdělečnou činnost ukončit nebo přerušit.

 • Procentní sazba při rekvalifikaci činí 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu a vyplácí se po celou dobu rekvalifikace

Snížená podpora

Uchazeč, jenž před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám, případně dohodou se zaměstnavatelem (ne z zdravotních důvodů), má nárok na podporu jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Vždy proto popřemýšlejte, než podepíšete Dohodu o rozvázání pracovního poměru!

Evidence bez nároku na výplatu podpory

 • Na podporu není nárok vůbec za situace, kdy byl s uchazečem v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (okamžitým zrušením podle § 55 odst. 1 písm. b, dále výpovědí dle § 52 písm. g nebo výpovědí za porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem).

Podpora v nezaměstnanosti se rovněž neposkytuje v době pobírání starobního důchodu, pobírání nemocenských dávek, pobírání podpory při rekvalifikaci nebo po dobu výkonu vazby. Pokud tak učiníte do tří pracovních dnů od skončení pracovního poměru, naváže doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem následujícím po skončení pracovního poměru. Poté můžete žádost o vzetí do evidence podat kdykoliv s tím, že doba vedení v evidenci je od data podání žádosti.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti

Její hodnota se mění – vypočítá se jako 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Odvíjí se tedy ode dne podání žádosti o podporu, tj. do 31. prosince nebo po 31. prosinci (při rekvalifikaci je rozhodující den nástupu na rekvalifikace.

Jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2020, tedy v roce 2021, maximální výše podpory v nezaměstnanosti může dosáhnout až 20 075 Kč měsíčně.

Možnost výdělku při evidenci na ÚP

Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti k 1.1.2011 není možný souběh výplaty podpory v nezaměstnanosti a přivýdělku.

Jinak je tomu v případě:

 • uchazeče o zaměstnání, který nesplnil zákonné podmínky pro přiznání podpory, nebo mu již uplynula podpůrčí doba výplaty podpory v nezaměstnanosti
 • uchazeče, u kterého dochází k odkladu výplaty dávky, protože mu bylo v posledním zaměstnání vyplaceno odstupné

Ten může mít tzv. nekolidující zaměstnání, které musí mít následující parametry:

 • měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu stanovené minimální mzdy,
 • výkon této činnosti nesmí být překážkou v poskytování součinnosti s úřadem práce a přijetí vhodného zaměstnání.

Nekolidující zaměstnání je možné vykonávat na základě pracovního nebo služebního poměru nebo dohody o pracovní činnosti (ne Dohody o provedení práce). Výkon této činnosti je uchazeč o zaměstnání povinen úřadu práce oznámit nejpozději v den nástupu k pracovnímu nebo služebnímu poměru a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

Měsíční odměna v případě nekolidujícího zaměstnání nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy – v roce 2021 je to částka 7600 Kč, přičemž pokud by nezaměstnaný vykonával více takových činností, výdělky se sčítají.

Jak evidence na ÚP ovlivňuje důchod?

Náhradní dobou pojištění je vždy evidence na úřadu práce, když náleží podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci.

Doba vedení v evidenci ÚP, po kterou podpora není vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše tří let; tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Pokud ale byla tato doba získána před dosažením 55 let věku, započítává se z ní pouze jeden rok.

Takto získané doby se pro účely nároku na starobní důchod a jeho výši dále krátí na 80 %. Uvedené neplatí v případě nároku na invalidní důchod.

Zájemce

Zájemce není uchazečem o zaměstnání – tzv. nezaměstnaným.

Chcete – li změnit zaměstnání, nebo jste ohrožen jeho ztrátou, máte možnost zařadit se do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemcem o zaměstnání může být fyzická osoba, která má zaměstnání, může bez omezení pracovat, ale chce dosavadní zaměstnání změnit nebo očekává, že k tomu bude nějakými okolnostmi donucena. Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání lze podat na kterémkoliv pracovišti Úřadu práce ČR.

Zájemci o zaměstnání může úřad zabezpečit také rekvalifikaci.